Çalışma Alanlarımız

Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.
Aşağıdaki alanlarda odaklanmış çalışma gruplarımız bulunmaktadır:

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar

Şirket birleşme ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, kaldıraçlı işlemler (leveraged buyouts), malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirket devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara yapılandırma süreçleri de dâhil sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Söz konusu işlemlerle ilgili projeleri başından sonuna kadar yürütmekte ve bu çerçevede detaylı ve yöneticilere yönelik ön araştırma (due diligence) yapılması, sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların onayı, zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi, İK yapılandırılması ve devir sonrası ticari sözleşme şablonlarının oluşturulması gibi hizmetleri vermekteyiz.

Düzenlenmiş piyasalardaki işlemler başta olmak üzere şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda tecrübelerimiz mevcuttur. Ayrıca bu işlemlerin her aşamasının regülasyon yönleri hakkında danışmanlık yapmaktayız.

Farklı sektörlerden gelen müvekkillerimize, sektör odaklı olarak ve normal günlük faaliyetlerinin ilgilendirdiği her alanda ve özellikle distribütörlük, ortak pazarlama, ortak tanıtım, alım satış, lisans, tedarik, franchise, taşıma, yönetim sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi hakkında ticari bir bakış açısıyla görüş ve destek vermekteyiz.

İlaç ve tıbbi cihaz konuları başta olarak sağlık sektörünü, sigorta, teknoloji, medya ve telekomünikasyon, enerji, gayrimenkul ve inşaat, gıda ve içecek, otomotiv sektörleri başta olmak üzere değişik sektörleri yakından tanımakta ve sektör spesifik hukuki hizmetler vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için corporate@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.

 


Finans

Yatırım finansmanı, satın alma finansmanı ve proje finansmanı paketleri ve bunlarla ilgili teminat ve rehin anlaşmaları, garantiler ve subordination anlaşmaları, senior, mezzanine ve subordinated kredileri de içeren her türlü finansman projesi ile ilgili yapılandırma, anlaşma hazırlanması ve müzakere edilmesi ve bu işlemlere ilişkin ön inceleme ve araştırmaların (due diligence) yapılması konularında hizmet vermekteyiz.

Sendikasyon kredileri dâhil tüm banka kredi anlaşmaları, teminatlar, günlük kredi ve garanti belgelerinin hazırlanması ve müzakeresinde hukuki destek vermekteyiz.

Proje Finansmanı ile ilgili hizmetlerimiz, SPV kurulmasını, bu amaçla hissedarlar anlaşmaları, imtiyaz sözleşmeleri, anahtar teslim (turnkey) sözleşmeleri, operasyon ve bakım sözleşmeleri, back-to-back mekanizmaları, kredi anlaşmalarını, kreditörler arası anlaşmalar, her türlü ikincil anlaşmalar, term sheet’ler ve teminat paketleri üzerinde görüş verilmesini ve bunların hazırlanmasını ve müzakere edilmesini de kapsar.

Ayrıca yenilenebilir enerji santralleri, büyük çaplı gayrimenkul geliştirmeleri, sanayi ve altyapı inşaatları gibi büyük ölçekli finansman gerektiren projeler ile ilgili olarak regülasyonlar yönünde danışmanlık yapmakta, ön inceleme ve araştırma (due diligence) hizmetleri vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için finance@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.

 


Sigorta ve Reasürans

Türkiye’de sigortacılık sektörüne ilişkin idari düzenlemelerin yanı sıra sigortacılık faaliyetlerinin operasyonel ve sözleşmesel boyutlarına ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Regülatif alanda özellikle, şirket kuruluşu, hisse edinimleri, birleşme ve devirler, esas sözleşme değişiklikleri, şirket iç tüzük ve yönergelerinin düzenlenmesi hususları olmak üzere, yerel ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerine, faaliyetlerinin Türk Sigorta Hukuku düzenlemelerine uyumu konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetlerimiz özellikle, Banker’s Blanket Bond poliçeleri, inşaat sigortası poliçeleri, makine kırılma sigorta poliçeleri, montaj sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigortası poliçeleri ile işveren sorumluluk, yönetici sorumluluk poliçeleri dâhil, muhtelif üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçelerinden doğan ihtilaflar ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil hizmetlerini içermektedir. Bu çerçevedeki hizmetlerimiz, söz konusu poliçe hükümlerinin Türk Hukuku’na uygun hale getirilerek yerelleştirilmesini de kapsar.

Büromuz, Müvekkillerimizin mahkemelere yansıyan karmaşık sigorta ve reasürans uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, hasar yönetim hizmetleri çerçevesinde sigortalı veya sedan şirketlerin, adli, idari ve ceza davalarının takibi, sigorta ve reasürans ihtilaflarının sulh veya alternatif ihtilaf çözüm yolları ile halline yönelik müzakere ve aracılık hizmetleri de vermektedir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için insurance@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.

 


Ticari Dava

Her türlü ticari, idari ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, davalarının takibi, tahkim ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Anglo-sakson hukuk sistemine ve yargılama prosedürlerine oldukça aşinayız. Bu kapsamda yabancı dava süreçlerine, Türk hukuk sistemi hakkında uzman görüşü ve tanık ifadeleri hazırlayarak destek vermekteyiz.

Çok uluslu ve sınır ötesi davalarda müşterek vekil veya danışman olarak görev almakta, müvekkillerimizi yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının Türkiye’deki tanıma ve tenfiz sürecinde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz acentelik, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, yüksek miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, iflas, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, taşımacılık, ithalat ve ihracat konuları, anti-damping gibi farklı alanlardaki ticari uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır.

Şirket davalarına ilişkin hizmetlerimiz; ortak girişimleri, hissedarlık ilişkilerini ve haklarını, şirket genel kurul toplantılarını, kurumsal yönetim ve meslek suçlarını, yönetici sorumluluğunu, özel denetçilerin, geçici yönetim ve kayyum tayinini, azlık ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile uyumlaşma çalışmalarını, banka ve rekabet hukukundan kaynaklanan ihtilafları içerir.

İdare hukukuna tabi uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hizmetlerimizin kapsamına Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, RTÜK dâhil her türlü idari birim ve otoritelere karşı yönetmelik, kararname, tebliğ, karar ve bireysel işlemlerin ve idari cezaların iptali hakkındaki başvurular ve davalar da dâhildir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için litigation@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


İş Hukuku

İş hukuku alanında yetkinliğimiz; iş hukukunun her alanını, özellikle de iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını kapsamaktadır.

İş güvencesi ve fesih hususlarında görüş vermekte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Hem işveren şirketleri hem de üst düzey yöneticileri her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil etmekte ve savunmaktayız.

Referanslarımız ve daha fazla detay için labour@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Çok uluslu şirketlere, özellikle A.B.D. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanununu (UKBA) olmak üzere, yabancı yolsuzlukla mücadele mevzuatının sınır ötesi etkileri ve aynı zamanda ulusal yolsuzlukla mücadele kanunları, etik kurallar, yasal düzenlemeler ve tüm bunların uluslararası düzenlemeler ile uyumluluğu hakkında görüş vermekteyiz.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerine yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak görüş vermekte, uyum politikaları hazırlanmasına yardımcı olmakta, tüm bunlara ilişkin olarak geniş kapsamlı uygunluk denetimleri yapmakta ve eğitim ve farkındalık artırıcı programları düzenlemekteyiz.

Bu kapsamda, çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri hakkında denetimler gerçekleştirmekte; Türkiye’de gerçekleşecek işlemlerin, yerel kanunlar ve düzenlemeler ile birlikte başta A.B.D. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanununu olmak üzere uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatına uygunluğuna ilişkin çalışmalar yapmaktayız.

Müvekkillerimize ticari dolandırıcılık, ticari bilgi sızdırma ve casusluk, güveni kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, vergi kaçırma, sahtecilik, kara para aklama ve çevre suçlarına ilişkin görüş vermekte ve onları bu tür eylemlere ilişkin hukuki süreçlerde temsil etmekteyiz.

Ayrıca, müvekkillerimizi adli, idari ve disiplin soruşturmaları, arama ve el koyma işlemleri (baskınlar) sırasında temsil etmekte, süreç hakkında görüş vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için businesscrimes@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


İdare, Vergi ve Düzenlenmiş Piyasalar

Müvekkillerimize düzenlenmiş (regüle) piyasalar, idare ve vergi hukuku konularında, düzenlenmiş piyasalar ve endüstrilerde geçerli olan zorunlu düzenlemelere uyum çalışmalarında hukuki danışmanlık vermekte, bu kapsamda uyumluluk denetimleri gerçekleştirmekte ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Kanunların ve diğer yasal düzenlemelerin AB müktesebatı ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak hazırlanması konusunda rehberlik etmekteyiz.

Müvekkillerimizi idari otoriteler nezdinde temsil etmekte; idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, rehber, kılavuz, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

Düzenlenmiş (regüle) piyasalar ve idare hukuku ile ilgili olan hizmetlerimiz kamu ihaleleri, çevre hukuku, bio-güvenlik mevzuatı, kimyasallar, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve sağlık hukukunun diğer alanları, bilişim ve telekom, enerji, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, reklam ve medya yayıncılığı alanlarını içermektedir.

Ayrıca sınırlı konularda vergi hukuku danışmanlığı hizmeti sunmakta ve kurumlar vergisi, KDV ve idari cezalara ilişkin olarak yargı mercileri nezdinde iptal davaları açmak ve temsil etmek suretiyle hukuki destek vermekteyiz. Vergi ihtilafları hizmetlerimiz tahakkuk etmiş vergi ve harçların iptali, gümrük kaçakçılığı cezaları, kurumlar vergisi, transfer fiyatlandırması gibi konuları kapsamaktadır.

Referanslarımız ve daha fazla detay için regulatory@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Rekabet

Karteller, rekabete aykırı davranışlar, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık, şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler,  ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizi yerinde inceleme, soruşturma ve sektör araştırmalarında, Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü ve yazılı savunmalar sırasında ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama süreçlerinde temsil etmekteyiz. Bunun yanı sıra müvekkillerimize rekabet hukukunun her alanı ile ilgili workshop’lar, uyumluluk denetimleri ve eğitimler sunmakta ve uygulamaktayız.

Rekabet hukuku yetkinliğimizi gıda, içecek, otomotiv, turizm ve eğlence, ilaç, tıbbi cihaz, IT ve telekomünikasyon sektörlerine ilişkin bilgimizle birleştirmekteyiz. Ayrıca fikri mülkiyet yetkinliğimizi rekabet hukuku bilgimizle birleştirerek, özellikle fikri mülkiyet haklarının etkili olduğu ve rekabet hukuku ile kesiştiği karmaşık tekel, hâkim durum ve benzeri rekabet hukuku konularında hizmet vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için competition@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

Büromuzun bütün çalışma sahalarındaki yetkinliklerini birleştirerek, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara tek elden (one-stop-shop) hukuki hizmet sunmaktayız. Sağlık sektöründeki yetkinliğimiz ilaçlar, tıbbi cihazlar, gıda katkıları, kozmetikler ve diğer tüm sağlık ürünleri dâhil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bu bağlamda ilaç ve tıbbi cihaz sektör derneklerine de hizmet vermekte, her türlü yerel ve uluslararası faaliyetleri, üyelerinin menfaatleri, idari otoriteler ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri, piyasa düzenlemelerine (regülasyonlara) ilişkin politikalar ve görüş belgeleri oluşturulması ve benzeri konularda destek olmaktayız.

Bu sektöre yönelik hizmetlerimiz sağladığımız hukuk hizmetleri, ruhsatlandırma/izin, fiyat ve geri ödeme, klinik çalışmalar ve gözlem çalışmaları, tanıtım faaliyetleri ve sağlık meslek mensupları ile iletişimde uyulacak etik kurallar dâhil olmak üzere sağlık ürünlerinin yaşam döngüsünün her safhasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaktadır.

Ayrıca lisans, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları, ortak araştırma, işbirliği ve geliştirme planları, veri koruması ve rekabet hukuku ile ilgili konular dâhil olmak üzere, her türlü ticari işlem ve sözleşme ilişkilerinde de hizmet vermekteyiz.

Sağlık ürünleri konularındaki sektör bilgimizi iş hukuku, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki tecrübelerimizle birleştirerek, FCPA, UKBA ve eşdeğeri olan Türk kuralları ve düzenleyici kurallara uyum konularında da müvekkillerimize destek vermekte, uyumluluk denetimleri ve eğitim programları hizmetleri sunmaktayız.

Referanslarımız ve daha fazla detay için lifesciences@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz


Enerji ve Tabii Kaynaklar

Müvekkillerimize petrol, gaz, rüzgar, güneş, hidroelektrik, kömür ve nükleer enerji alanlarında yatırımlarıyla ilgili hukuki destek vermekte, enerji hukukuyla ilgili tüm işlemlerinde danışmanlık yapmakta ve ve ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

Enerji piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri (regülasyonları) hakkında ve ruhsatlandırma, iletim, taşıma, dağıtım, kullanım, oto üretim ve ithalat gibi ruhsatlı faaliyetler ile ilgili tavsiye vermekteyiz.

Enerji ve doğal kaynaklar piyasasında hizmet vermekte olan müvekkillerimize, SPV kuruluşu, ruhsatlandırma, birleşme bildirimi ve şirketler hukuku ile ilgili uyumluluğu da kapsayan şirketler hukuku ve birleşme ve devralmalar işlemleri ile ilgili hizmet vermekteyiz. Finans ekibimizin yetkinliğini de katarak proje finansmanı ve imtiyaz anlaşmaları, EPC ve O&M sözleşmeleri, işletim hakları devri, sistem kullanımı ve bağlantı anlaşmaları, enerji satım ve alım anlaşmaları, dengeleme ve uzlaşma ile ilgili işlemler ve diğer her türlü enerji ile ilgili işlemler hakkında tavsiye vermekteyiz.

Müvekkillerimizi lisanslı pazarlama faaliyetleri, lisans koşulları ve düzenleyici kurallara uyum konuları ile ilgili olarak idari otoriteler nezdinde ve idari otoritelerin kararları ile ilgili idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmekteyiz.

Sektör derneklerinde aktif olarak çalışmaktayız ve ulusal ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeleri yakın takip etmekteyiz. Bakanlık, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ve diğer ilgili otoritelerle etkin iletişim yürütebilmek amacıyla Ankara’da bir çalışma ofisimiz mevcuttur.

Referanslarımız ve daha fazla detay için energy@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Türk telekomünikasyon ve internet hukuku, özel yayıncılık mevzuatı, elektronik komünikasyon hizmetleri ve altyapısı, wireless/kablosuz ekipman mevzuatı ile telekomünikasyon projeleri yapılandırılması dahil olmak üzere TMT sektörünün her alanında danışmanlık ve ihtilaf çözümü hizmeti sağlamaktayız.

Veri koruması mevzuatı ile uyum, şirketler arası veri transferi ve konsolidasyonu anlaşmaları, verilerin üçüncü tarafa veya yurt dışına transferi, web sitesi gizlilik politikaları ve kullanım şartları dâhil olmak üzere veri koruması konuları hakkında görüş vermekteyiz.

Müvekkillerimize, reklam, tanıtım kampanyaları, ürün etiket ve paketleme kuralları dâhil, reklam mevzuatı uyumluluğu, çekiliş, yarışma ve ödül ile ilgili tanıtım kampanyaları, ürün sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü gibi konulara ilişkin düzenlemeler hakkında hukuki destek vermekteyiz.

TMT sektöründe şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar ve şirketler hukuku hakkında tavsiye vermekte ve bu alanda Türkiye’de yabancı yatırımcıları temsil etmekteyiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve Milli Piyango İdaresi dâhil bu alandaki idari merciler nezdinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

TMT sektöründeki ihtilaf çözümü hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuk ve idare mahkemeleri nezdinde temsil edilmesini kapsamaktadır.

Referanslarımız ve daha fazla detay için tmt@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


İnşaat ve Gayrimenkul

Müvekkillerimize, özel finans girişimleri (PFI) ve kamu özel ortaklıkları (PPP) projeleri, menkul veya arsa finansmanı ve alımları, kamu alımları ve ihaleler, imar, planlama ve idari yükümlülükler ile yabancıların satın alma izinleri, şahsi veya ayni hakların devri konuları dâhil olmak üzere her türlü inşaat ve gayrimenkul yatırımları konusunda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Ayrıca müvekkillerimize organize sanayi bölgelerindeki ve serbest ticaret bölgelerindeki her türlü yatırımları ile ilgili olarak, arsa seçimi ve tahsisi, yatırım öncesi ve sonrası formaliteler, yatırım teşvikleri, ilgili anlaşmaların müzakeresi ve yazımı, ön araştırma (due diligence) yapılması dâhil olmak üzere her türlü konuda destek vermekteyiz.

Satış vaadi, ticari kira ve satın alma anlaşmaları, imtiyazlı tahsisler, ortak kalkınma anlaşmaları, mimari telif ve lisans anlaşmaları, FIDIC sözleşmeleri, alt yüklenici, mühendislik ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmeleri dâhil olmak üzere inşaat ile ilgili her türlü anlaşmanın yazımı ve müzakeresi konularında hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizi idari izinler ve hükümet izinleri, tapu ve kadastro gereklilikleri ve yapım izinleri konusunda temsil etmekte onlara hukuki görüş vermekteyiz.

İhtilaf çözümündeki gücümüzüde katarak birleştirerek, müvekkillerimizi arsa ve gayrimenkul ile ilgili ihtilaflarda hukuk, ceza, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil etmekte, ayrıca kamulaştırma, kıymet takdiri, gecikme, ayıplı mal teslim, tamamlama, telif ve bunun gibi konularla ilgili ad hoc ve kurumsal tahkimde ve arabuluculukta temsil etmekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için construction@gun.av.tradresine başvurabilirsiniz.


Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliğimiz, patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamakta olup büromuz Türkiye’de fikri mülkiyet alanında önde gelen bürolardan birisi olarak bilinmektedir.

Fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti veririz; hizmetlerimize hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ve korsan ürünler araştırma ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi dâhildir.

Fikri mülkiyet hizmetleri birikimimizi sektörler özelindeki birikimimiz ile birleştirerek karmaşık ihtilafların en etkin şekilde çözülmesi için fikri mülkiyet stratejileri geliştirir ve uygular, ekibimizin üyelerini alanlarında lider olarak tanınmalarını amaçlayan eğitim ve gelişim çalışmaları yaparız.

İşbirliği yaptığımız diğer ülkelerdeki hukuk büroları ve tescil firmalarından oluşan geniş işbirliği ağımız aracılığı ile müvekkillerimizin Türkiye dışındaki fikri mülkiyet faaliyetlerini idare ve koordine ederiz.

Türk fikri mülkiyet hukukunun uluslararası anlaşmalar ve standartlara uyumunu her alanda savunuruz. Fikri mülkiyet haklarının koruma standartlarını yükseltmek için bireysel olarak ve üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası dernekler çatısı altında çalışmalar yaparız. Avukatı olarak savunduğumuz davalarda, içtihat yaratmak için çaba sarf ederiz. Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası derneklerin faaliyetlerine düzenli olarak katılırız. Avukatlarımızın bir kısmının İstanbul’da bulunan çeşitli üniversitelerde dersler vermesi suretiyle akademik hayata da katkıda bulunuruz.

Fikri Mülkiyet hizmetlerimiz aşağıdaki gruplar halinde gelişmiştir:


Patent ve Faydalı Modeller

Fikri Mülkiyet alanındaki yetkinliğimizi endüstri ve sektör bilgisi ve dava tecrübemiz ile birleştirerek, başta tescil işlemleri, dava ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere patent ve faydalı model ile ilgili tüm konularda, ayrıca patent haklarının rekabet hukuku, düzenleyici işlemler ve idari alandaki veri koruması disiplinlerini ilgilendiren yönlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimize, farmakolojik ürünler, kimyasallar, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, tekstil, aydınlatma, optik teknolojiler, elektrikli aletler, makineler, lazer teknolojisi, otomotiv ve yazılım gibi birçok endüstri dalındaki buluşsal faaliyetleri ve patent haklarına dayanan davalar ile ilgili stratejilerinin oluşturulmasında, patent tecavüzü, tecavüzün vaki olmadığının tespiti ve hükümsüzlük davalarında ve haksız rekabet davalarında danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunun tespiti, fikri mülkiyet hakları ön incelemesi (IP due diligence), ürünlerin fikri hakları ve özellikle patent haklarını ihlal etmemesi için (freedom to operate) ön araştırma ve mütalaa verilmesi ve genel olarak patent ve faydalı model haklarına ve yasalarına uygunluk ve uyumluluk konularında araştırma, dava ve savunma hizmetleri vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası patent başvurularını ilgili patent ofisleri önünde takip etmekte, ulusal patent enstitüleri nezdinde itirazlar yapmakta, üçüncü kişilerce yapılmış olan itirazlara karşı cevap ve savunma sunmakta ve temyiz başvuruları yapmaktayız. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdindeki işlemlerde, Enstitü’nün nihai kararına karşı ihtisas mahkemeleri nezdinde davaları müvekkillerimiz adına takip etmekteyiz.

Ayrıca bu alandaki tecrübelerimiz, innovasyon, patent ve faydalı model konularındaki her türlü işlem ile ilgili, işbirliği, ortak AR-GE anlaşmaları, işçi buluş planları ve lisans anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü anlaşmanın yazımını ve müzakeresini de içermektedir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için patent@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Markalar ve Tasarımlar

Marka ve tasarımlar alanında çeşitli ve kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız.

Bu alandaki hizmetlerimiz, marka ve tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair stratejiler, uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Müvekkillerimizi ilk derece hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkemeler önünde, Türk Patent Enstitüsü, gümrükler ve alan adı otoriteleri gibi idari kurumlar nezdinde temsil etmekteyiz. Bir kısım avukatlarımız aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve patent vekilleridir.

Mahkemeler nezdinde düzenli olarak hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka koruması, sulandırmaya karşı koruma, iltibas ve haksız rekabet, ticari ambalaj taklidi davaları ile büyük miktarlı tazminat davaları yürütmekte ve ayrıca gümrüklerde durdurma ve el koyma başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip etmekteyiz.

Genel dava ve danışmanlık yetkinliklerimizi, sektör bilgilerimiz ile birleştirerek, marka ve tasarım ile ilgili anlaşmalar ve üretim, fason üretim, co-existence (birlikte var olma), birlikte tanıtım, sulh anlaşmaları ve lisans anlaşmaları gibi hukuki işlemleri hazırlamakta müzakere etmekte ve müvekkillerimizi bu alanda da temsil etmekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için trademark@gun.av.tradresine başvurabilirsiniz.


Telif Hakları

Fikri ve Sanat Eserleri hukukunun tüm alanlarında özellikle müzik, fotografik eserler, edebiyat, mimari ve artistik eserler, sinematografik çalışmalar, bilgisayar yazılımı ve veritabanları, televizyon program formatları ile karakter metalandırılması gibi alanlarda hizmet sunmaktayız.

Pek çok farklı endüstri sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize danışmanlık, hukuk ve ceza davaları, alternatif ihtilaf çözümü konularında hizmetler sunmaktayız. Müvekkillerimizi fikri mülkiyet ve telif hakları ihtilaflarında hukuk ve ceza mahkemelerinde ve ayrıca ad hoc ve kurumsal tahkim ve arabuluculuk kurumları nezdinde sıklıkla temsil etmekteyiz.

Taklitle mücadele konusunda kamu bilinçlendirme faaliyetleri, hak sahipleri arasında birlik oluşturmak ve tavsiye etmek, ortak menfaat grupları ve benzerlerinin kurulması gibi konularda çalışmalar düzenlemekteyiz.

Telif Hakları alanındaki hizmetlerimiz, telif haklarına ilişkin çeşitli sözleşmeler, telif hakkına konu eserlerin işletmesi, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri, idame ve geliştirme ve outsourcing (dışarıya verme) sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesini kapsar.

Ayrıca Türk fikri mülkiyet kanun ve düzenlemelerinin uluslararası anlaşmalarla uyumu, ulusal kanun ve düzenlemeler ile ilgili ilişkisi konularında da çeşitli çalışmalar yapmakta ve müvekkillerimize de bu alanlarda danışmanlık sunmaktayız.

Büromuz Türkiye’de telif haklarının özellikle bilgisayar yazılımı, yayın ve medya konularının gelişiminde katkıda bulunmuş ve bu alanda en gelişmiş uygulamaları ortaya koymuştur.

Referanslarımız ve daha fazla detay için copyright@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Taklit ve Korsanla Mücadele

Fikri mülkiyet haklarını koruma politikaları, yasal düzenlemeler, uygulamalar ve ulusal düzenlemelerin uluslararası anlaşmalara uyarlığı konuları da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede fikri mülkiyet hukuku hizmetleri verir; farkındalığın artırılması çalışmalarına katkı sağlar, ticari sektör dernekleri ve STK’ları idari kurum ve kuruluşlar ile TBMM komisyonları nezdindeki görüşmelerde temsil ederiz.

Marka, patent ve diğer fikri mülkiyet hakları sahiplerini ve hak sahiplerinin oluşturduğu dayanışma gruplarını ve derneklerini taklit ve korsan karşıtı kampanya ve sair yasal faaliyetlerinde temsil eder, Türk yasalarının taklit ve korsanlığa karşı düzenlemeleri ve idari ve gümrük başvuruları ve süreçleri hakkında mütalaa verir ve bu işlemleri takip ederiz.

Müvekkillerimizin FM haklarının korunması için, arama ve el koyma başvuruları, bireysel, seri ve çoklu eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapmak, gümrüklerde ithal, ihraç veya transit amacıyla bulunan taklit ürünlere el konulması da dâhil olmak üzere her türlü hukuki, cezai ve idari başvuruların yapılması, takibi, el konulan ürünlerin imhası konularında temsil hizmeti veririz. Bu çerçevede FM hakkı sahiplerini uzmanlaşmış hukuk ve ceza FM mahkemeleri nezdinde temsil ederiz.

Fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki yasal ve sair faaliyetlerini birleştirmek isteyen grupların taklit ve korsan karşıtı faaliyetlerini koordine ederek taklit ve korsan karşıtı kampanyalar oluşturur, yürütür ve bu kapsamda PR (halkla ilişkiler) ajansları ile de işbirliği yapar, sektör dernekleri ve diğer STK’larla birlikte FM haklarının etkin korunması için kamuoyunun, gümrük ve polis memurları ile sair görevlilerin eğitimine katkıda bulunacak seminer, konferans ve workshop’lara katılırız.

Değişik sektör bilgisine ve geçmişine sahip araştırmacılarımız vasıtasıyla Türkiye çapında fikri mülkiyet hakkı ihlalleri araştırma ve delil toplama hizmetleri veririz. Araştırma hizmetlerimize taklit ürünlerin tespiti ve delillendirilmesi, test alımları yapılması ve belgelendirilmesi ve ayrıca marka kullanım ve kullanmama araştırmaları da dâhildir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için anticounterfeit@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz


Patent, Marka ve Tasarım Tescilleri

Tescil alanında,  TPE, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili patent ve marka vekillerinden oluşan yetkin bir ekibimiz bulunmaktadır.

Müvekkillerimizin Türkiye’de ve dünya çapındaki marka, patent ve tasarım portföylerinin yönetimi hizmeti sunmaktayız. Portföy yönetim hizmetlerimiz, yeni tescil başvurularının yapılması, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği değişimlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimlerini, yenilemeleri, izleme ve yıllık ücret ödemelerini içermektedir.

Yerel ve uluslararası müvekkillerimizi; Madrid Protokolü veya La Haye Sistemi çerçevesinde, WIPO nezdinde yapılan marka başvuruları ile tasarım başvuruları konusunda temsil etmekte, uluslararası tesciller için koruma hizmeti sunmaktayız.

Fikri mülkiyet tescil hizmetlerimiz, yerel ve uluslararası kanallardan elde edilmiş tescil hakları üzerinden uygunluk araştırmaları ve görüşleri hazırlanması, marka, patent, PCT ulusal aşama patentleri, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri, alan adları ve telif hakları dâhil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının tescil başvurularında müvekkilleri temsil etmeyi ve fikri mülkiyet koruma stratejilerinin oluşturulması için tavsiye vermeyi de içermektedir.

Hizmetlerimiz arasında; tanınmış markaların özel koruma sistemine dâhil olmalarını sağlamak amacıyla tanınmış marka başvuru ve tescillerini gerçekleştirmekte ve gerekli olması halinde bu alandaki dava sürecini de takip etmekteyiz.

Global ağımız aracılığıyla müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarının tescilini koordine etmekte ve yerel vekillere tescil, hakların idamesi ve korunması konularında destek vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için IPprosecution@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz