COVID-19 Kapsamında Takip ve Yargılamaya İlişkin Durma Süreleri 15 Haziran 2020’ye Kadar Uzatıldı


COVID-19 salgını ile mücadele için alınan önlemler sebebiyle yargı alanında yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla, adli ve idari yargı sürelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasını düzenleyen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31080 sayılı ve 26 Mart 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda;

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirlenen süreler,
 • Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen süreler,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen süreler,
 • Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler,
 • Hâkim tarafından tayin edilen süreler,
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

geriye yönelik olarak 13 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuş idi.

Aynı Kanun kapsamında, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar’a uyumlu ve paralel olarak;

 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen sürelerin;
 • Tüm icra ve iflas takiplerinin (nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere),
 • Taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmasının,
 • İhtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin,

22 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracağı düzenlenmiş idi.

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar uyarınca, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca düzenlenen bu durma süreleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere, 1 Mayıs 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15 Haziran 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

7226 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalarımıza aşağıdaki makalelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla görüş

Paylaş