Sosyal Ağ Sağlayıcılara İlişkin BTK Kararı


5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet Kanunu”) yapılan ve 01 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle sosyal ağ sağlayıcısı tanımı İnternet Kanunu’nda yer alarak, düzenlemeler getirilmiştir. Bahsi geçen değişiklikler kapsamında sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülükler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında daha detaylı düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) 02 Ekim 2020 tarihinde “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usus ve Esaslar” isimli kararını (“Karar”) yayınlamıştır. Karar ile düzenlenen en önemli konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Çokça tartışılan sosyal ağ sağlayıcı tanımının kapsamı netleştirilmiştir. Bu çerçevede, internet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren gerçek veya tüzel kişiler ile kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil veya yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar sosyal ağ sağlayıcı tanımının dışında tutulmuştur.
  2. Sosyal ağ sağlayıcının temsilci atama yükümlülüğü bakımından, temsilci olarak olarak atanacak tüzel kişinin Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliği haiz olması ve gerçek kişi temsilcinin ise Türk vatandaşı olması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.
  3. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanacak raporların hazırlanma ve internet sitesinde yayınlanma usulü ile BTK’ya bildirim şekline ilişkin hususların BTK tarafından belirlenerek sosyal ağ sağlayıcıya bildirilebileceği düzenlenmiştir.
  4. İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin başvuruların Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlama ve Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplama yükümlülüğü düzenlenmiştir.
  5. Yine çokça tartışılan kullanıcı verilerinin Türkiye’de barındırılması yükümlülüğüne ilişkin olarak bu kapsamda temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek hususlara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına öncelik verileceğini düzenlemiştir. Ayrıca, alınan tedbirlere ilişkin olarak her raporlama döneminde BTK tarafından bildirilen hususları da kapsayacak şekilde BTK’ya bilgi verilecektir.
  6. Sosyal ağ sağlayıcı günlük erişim sayısının 1 milyonun altına düşmesi halinde BTK’ya başvurarak, BTK tarafından yapılacak inceleme sonucunda sosyal ağ sağlayıcının kapsam dışı kaldığı kendisine bildirilecektir.
  7. Son olarak, kullanıcı verilerinin Türkiye’de barındırılması yükümlülüğüne ilişkin özel bir yaptırım İnternet Kanunu’nda öngörülmemekle birlikte, Karar ile bu hususun raporlamada yer alacağı özel olarak belirtilmiştir ve raporlamanın yapılmamasına uygulanabilecek olan 10 milyon TL idari para cezası bu yükümlülüğe aykırılığa uygulanabilecek bir idari yaptırım gibi yorumlanabilir. 

Daha fazla görüş

Paylaş