Veri Sorumluları Sicili (VERBIS)


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca, veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

2018 yılında, Kurul çeşitli meslek grupları, dernekler ve siyasî partileri kayıt yükümlülüğünden muaf tutan kararlar almıştır. Kurul ayrıca 50’den az çalışanı olan ve bilançolarındaki tutar 25 milyon TL’nin altında olan yerli veri sorumlularına genel bir istisna tanımıştır.

Yurt dışında ikamet eden veri sorumlularının da, Türkiye’de kişisel verileri işledikleri sürece Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Veri Sorumluları Siciline ilişkin en önemli yükümlülük, veri sorumlusunun kayıt yaptırmadan önce bir kişisel veri envanteri hazırlamak, yani bir diğer deyişle veri sorumlusunun bir tür veri haritası çıkarmak zorunda olmasıdır.

Her veri sorumlusu veri envanterini hazırlarken faaliyetlerinin detaylı bir inceleme yapmalı, işleme faaliyetinin amaçlarını, kişisel veri kategorilerini, alıcıları, saklanma sürelerini, uluslar arası aktarımları, veri güvenliği tedbirlerini ve verilerin işlenmesine ilişkin yasal sebepleri belirlemelidir.

Türkiye’de ikamet eden veri sorumluları bir irtibat kişisi atamalıdır. İlgili iştirakler kişisel verileri işliyor ise (Türkiye’deki iş güçleri ne kadar az olursa olsun) yabancı şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerinin de bir irtibat kişisi atamaları gerekmektedir. Bu kişinin adı ve iletişim bilgileri çevrimiçi olarak yayınlanacaktır ve bu kişiler veri sahipleri ile veri sorumluları arasındaki iletişimin kurulmasından sorumlu olacaklardır.

Diğer yandan, Türkiye dışında ikamet eden veri sorumluları da temsilci atamak zorundadır. Temsilci bir tüzel kişi veya gerçek kişi olabilir. Temsilci ataması veri sorumlusunun noterden geçirilmiş ve apostilli (veya başka biçimde tasdik ettirilmiş) kararı ile gerçekleştirilmelidir. Temsilci, Kurul, KVKK ve veri sahipleri ile olan ilişkilerinde veri sorumlusunun irtibat kişisi olarak hareket edecektir. Bir tüzel kişinin temsilci olarak atanması halinde, yabancı veri sorumlusu tarafından irtibat kişisi olarak görev almak üzere bir de gerçek kişi atanmalıdır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları 36.050 ila 1.802.640 TL arasında (2020 yılı için güncellenmiş tutarlar üzerinden) idari para cezası verilebilir.

Daha fazla görüş

Paylaş