Veri Sorumluları Sicili (VERBIS)


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

2018 yılında, Kurul çeşitli meslek grupları, dernekler ve siyasî partileri kayıt yükümlülüğünden muaf tutan kararlar almıştır. Kurul ayrıca 50’den az çalışanı olan ve bilançolarındaki tutar 25 milyon TL’nin altında olan yerli veri sorumlularına genel bir istisna tanımıştır.

Yurt dışında ikamet eden veri sorumlularının da, Türkiye’de kişisel verileri işledikleri sürece Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Veri Sorumluları Siciline ilişkin en önemli yükümlülük, veri sorumlusunun kayıt yaptırmadan önce bir kişisel veri envanteri hazırlamak, yani bir diğer deyişle veri sorumlusunun bir tür veri haritası çıkarmak zorunda olmasıdır.

Her veri sorumlusu veri envanterini hazırlarken faaliyetlerinin detaylı bir incelemesini yapmalı, veri işleme faaliyetinin amaçlarını, kişisel veri kategorilerini, alıcıları, saklama sürelerini, uluslararası aktarımları, veri güvenliği tedbirlerini ve verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri belirlemelidir.

Türkiye’de ikamet eden ve Veri Sorumluları Sicili kayıt yükümlülüğüne ilişkin yukarıda belirtilen şartları taşıyan veri sorumluları bir irtibat kişisi atamalıdır. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri de kişisel veriler işliyor ve Veri Sorumluları Sicili kayıt yükümlülüğüne ilişkin yukarıda belirtilen şartları taşıyor ise ilgili iştiraklerin de bir irtibat kişisi atamaları gerekmektedir. Bu kişinin adı ve iletişim bilgileri çevrimiçi olarak yayınlanacaktır ve bu kişiler veri sahipleri ile veri sorumluları arasındaki iletişimin kurulmasından sorumlu olacaklardır.

Diğer yandan, Türkiye dışında ikamet eden veri sorumluları bir veri sorumlusu temsilcisi atamak zorundadır. Temsilci Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olabilir. Temsilci ataması veri sorumlusunun noter onaylı ve apostilli (veya başka biçimde tasdik ettirilmiş) kararı ile gerçekleştirilmelidir. Temsilci, veri sorumlusunun Kurul, KVKK ve veri sahipleri ile olan ilişkilerinde bir iletişim noktası olarak hareket edecektir. Bir tüzel kişinin temsilci olarak atanması halinde, yabancı veri sorumlusu tarafından irtibat kişisi olarak görev almak üzere bir de gerçek kişi atanmalıdır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları 39.334 – 1.966.857 TL arasında (2021 yılı için güncellenmiş tutarlar üzerinden) idari para cezası verilebilir.

Daha fazla görüş

Paylaş