Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Reformu

Türkiye’nin Kalkınması için Hukuk’un Üstünlüğü ve Daha İyi Yargı

İleri ve tam demokratik bir Türkiye ve halkın refahının artırılması için bağımsız ve ihlâl edilemez bir hukuk devleti ile başta yargı organı mensupları olmak üzere kamu görevlilerinin hesapverirliğinin olmazsa olmaz şartlar olduğunu savunuruz. 

Hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasının bir yandan ekonominin gelişerek büyümesinin, kalkınmanın ana unsuru olmasının yanında, toplumsal uzlaşma ve barışın tesisi ile ülkede istikrarın sağlanmasının önşartı olduğuna inanırız.

İleri hukuk devleti amacına yargı gücünü verimli çalışıp hesapverir olarak tam bağımsız hale getirerek sağlanacak sağlıklı işleyen bir güçler ayrılığı ve dengesi sağlanarak ulaşabileceğimize inanırız. Bu amaçla başta avukatlar olmak üzere tüm hukuk mesleklerinin verimlilik ve hesapverirlik yoluyla dönüşüp kurumlaşarak güçlenmesi gerektiğine inanır; bu yöndeki çalışmalara destek olur, katılır ve liderlik ederiz.

Daha İyi Yargı Derneği

Bu amaçla büromuzun kurucusu Av. Mehmet Gün’ün kuruluşuna liderlik ve başkanlığı ettiği Türk yargısının sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri oluşturarak mutabakat sağlamak temel amacı ile kurulmuş olan Daha İyi Yargı Derneği’nin çalışmalarını maddi ve manevi olarak destekliyoruz.

Daha İyi Yargı Derneği’nin yaptığı akademik çalışmalara ve özellikle Uyuşmazlık Çözümünde Dürüstlük Kuralının Hayata geçirilmesi için Tam ve Doğru İfşa önerisi, Adalet Yüksek Kurumu Önerisi, Bilirkişilik Kanunu tasarısı hakkında görüş, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve derneğin katkıları ile Mehmet Gün tarafından kaleme alınan Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimle eserlerin ortaya çıkarılmasına ve kamuoyu ile paylaşılmasına verdiğimiz maddi ve manevi desteklerden gurur duyarız.

İstanbul Tahkim Derneği

Medeni bir toplumda sivil kişiler arasında çıkacak uyuşmazlıkların svil yöntemlerle çözülmesine toplumsal barış ve uzlaşmanın anahtarı; tahkimi de bunun en ileri yöntemi olarak görürüz.

Türkiye’de tahkimi yaygınlaştırmak ve İstanbul’un bir tahkim merkezi (hub) haline getirmek amacıyla kurulmuş bulunan, bu amaçla iş birlikleri kurma, geniş katılımlı uluslararası tahkim faaliyetleri, tahkim uygulayıcıları listesi oluşturma ve benzeri faaliyetleri sürdüren İstanbul Tahkim Derneği İSTA’nın çalışmalarını destekleriz.

Türkiye’de Tahkim Etiği alanında yapılmış stratejik bir çalışma olan İSTA Hakemler İçin Etik Kurallar’ın oluşturulmasına ve yazılmasına yoğun mesleki ve ciddi maddi destek vermiş olmaktan gurur duyarız.