Hüseyin Ülgen
Ekibimiz

Hüseyin Ülgen

Danışman
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: Türkçe, Almanca
Telefon: + 90 (212) 354 00 27
Eposta: huseyin.ulgen@gun.av.tr

Yayınlar

Kitaplar

Türk Ticaret Kanunu’ na Göre Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerini Devir Alması
(Alman Hukuku ile karşılaştırmalı olarak), İstanbul, 1969

Türk Ticaret Hukukunda Hukuki Görünüş Nazariyesi
(Ticari İşletme bakımından uygulama), İstanbul  1975 – 2005

Hava Taşıma Sözleşmesi
İstanbul, 1987

Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları
İstanbul, 1988

Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015
(Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya ve N. Füsun Nomer-Ertan ile birlikte)

Kıymetli Evrak Hukuku,
İstanbul, 2015, (Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya ve N. Füsun Nomer-Ertan ile birlikte)

Makaleler

“Havalenin Geri Alınması”
İHFM, Cilt XXXII, S. 2-4, s. 934 vd.

“Ticari Defterlerle İspat”
Batider, Cilt IV, S. 1, s. 86 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Yapılan Aynî Devir Alma Sözleşmelerinde “Muvafakat” ve “Tescil” den Önceki Safhada Tarafların Hukuki Durumu”
MHAD, Yeni Seri yıl 3, NO. 4, s. 175 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Başkanının Üstün Oyu”
BATİDER, Cilt VI, S. 4, s. 667 vd.

“Muhtelif Tasarılara Göre Halka Açık Anonim Ortaklık Kavramı ve Kuruluşuna İlişkin Bazı Hükümler”
İktisat ve Maliye Dergisi, Cilt XIX, S. 11, s. 462 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Katılma (İştirak) Taahhüdünün Devri Sorunu”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1976, C.XXIII, S. 5, sh. 197 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Halinde Oy Hakkının Malik Tarafından Kullanılmasını Öngören Sözleşmelerin Geçerliliği”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1977, C. XXIII, S. 12, sh. 488 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Nama Yazılı Pay Senetlerinin (“ciro” yerine) Ayrı Bir Temlikname İle Devri Caiz midir?”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1980, C. XXVII, S. 1, sh. 18 vd.

“Kurucu İntifa Paylarının İlk Kuruluş Sermayesi İle Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1984, C. XXXI, S. 8, sh. 33 vd.

“Anonim Ortaklıklarda Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesi Yolu İle Sermaye Artırımında Bedelsiz Paylar Kimlere Tahsis Edilmek Gerekir?”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1984, C. XXXI, S. 9, sh. 361 vd.

“Hava Taşımaları ve Uygulanacak Hükümler”    
İBD, 1984, C. 58, S. 10/12, s. 614 vd.

“Türk Sivil Havacılık Kanunu’ nun Havayolu İle Taşımalarda Öngördüğü Yeni Düzenleme”
İBD, 1985, S. 1/3, s. 5 vd.

“Türk Sivil Havacılık Kanunu’ nun Havayolu İle Taşımalarda Sorumluluk Bakımından Öngördüğü Yeni Düzenleme”
İBD, 1985, C. 59, S. 4/6, s. 288 vd.

“Ticaret Şirketlerinde Sermaye Olarak Konulan Mülkiyet ya da Mevcut ya da Tesis Edilecek Diğer Aynî Hakların Tescilini Kim/ Kimler İsteyebilir?”
İktisat ve Maliye Dergisi, 1985, C. XXXII, S. 2, sh. 61 vd.

“Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Kara Yolu İle Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu”
Bildiriler, Tartışmalar, 24/ 25 Ocak 1985, Ankara 1985, sh. 1 vd.

“Taşıma Hukuku, 40. Yılında TTK, İstanbul 1997”
s. 236-241.

“Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ ın Anısına Armağan”
İstanbul 2000, s. 1283 vd.

“Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sigortası Genel Şartları, – Somut Bir Öneri- Prof. Dr. Hayri Domaniç’ e 80. Yaş Günü Armağanı”
İstanbul 2001, C. I, s. 555 vd. (Abuzer Kendigelen ve Emine Yazıcıoğlu ile birlikte)

“Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Ömer Teoman’ a 55. Yaş Günü Armağanı”
İstanbul 2002, C. I, s. 795 vd. (Abuzer Kendigelen ve Arslan Kaya ile birlikte)

“Takseli Kara Sigortalarında Esaslı Surette Fahiş Taksenin Hile Hükümlerinden Hareketle Tenkisi Mümkün müdür?, Bilgi Toplumunda Hukuk- Ünal Tekinalp’ e Armağan”
İstanbul 2003, C. I, s. 961-980 (Arslan Kaya ile birlikte)

“Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ e Armağan”
Ankara 2003, s. 479 vd.

“Hava Taşıyıcısının Sorumluluktan Kurtulması Hakkında, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan”
Ankara 2004, s. 553-564

Tebliğ ve Bildiriler

Tacir Yardımcılarında Temsile İlişkin Sorunlar (İst. Üniv. Muk. Huk. Enst. Md. Tarafından 14-16 Haziran 1976 tarihleri arasında düzenlenmiş “Temsil ve Vekalet” Sempozyumunda sunulmuştur).

Struktur und Funktion der Mitarbeitergesellshaft (İşçi Şirketlerinin Yapısı ve İşlevi), Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2 Ekim 1979 tarihinde verilmiştir.

Niederlassungsrecht (Yerleşim Hakkı), Federal Almanya’ da AIR (Arbeitskreis Integration und Reintegration, Heidelberg) ve CIM (Centrum für Internationale Migration und Entwicklung, Frankfurt/ Main) örgütleri tarafından düzenlenen “Förderung Rückkehrbezogener Betriebsgründungen Türkischer Arbeitnehmer”“Türk İşçilerinin Yurda dönüşlerinde İşletme Açmalarını Teşvik” için düzenlenen seminerlerde sunulmuştur. 22/23 Eylül 1984 Mannheim – Wiesloch/ 29/30 Eylül Stuttgart- Möhringen).

Karma Taşımalarla İlgili Sorunlar, Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından                 düzenlenen “Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu’nda sunulmuştur, Ankara 17/18 Nisan 1987.

Tercümeler

İsviçre’de Ticaret Hukukuna İlişkin Mahkeme Kararları
MHAD Yeniseri Yıl:7, S. 10, s. 257 vd.

Düzenlenmesi Gereken Problem Olarak Çok Uluslu İşletmeler (Prof. Dr. B. Grossfeld)
Cilt XXII, S. 4 (s. 146 vd.), S. 5 (s. 196 vd.), S. 6 (s. 238 vd).

Mevzuat

Açıklamalı Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’ nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
3. Bası, İstanbul 2005 (Tufan Öğüz ve Suat Sarı ile birlikte)

Sigorta Hukuku Mevzuatı
İstanbul, 2014 (Fatih Aydoğan ile birlikte)

Eğitim

  • Profesör Unvanının Alımı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü, 1988)
  • Doçent Unvanının Alımı (1975)
  • Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Prof.Dr.A.Meier Hayoz’un yanında Doçentlik Çalışmaları
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Doktora, 1968)
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Asistanlık, Kara Ticareti ve Sigorta Hukuku Kürsüsü, 1964)
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul (Lisans, 1964)
  • Özel Şişli Terakki Lisesi, İstanbul (1959)

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.