Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarına ilişkin Mevzuat Güncellemesi

25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarının 5 kat artırılmasına karar verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yeni asgari sermaye tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:     Eski Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı Yeni Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı Limited Şirketler 10.000 TL 50.000 TL Anonim Şirketler… »

Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?

Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de Sınai Mülkiyet Kanunu (”SMK”) döneminde bir çok uyuşmazlığa konu olmuş, mahkemeler yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve somut uyuşmazlığın şartlarını dikkate alarak farklı yönlerde… »

Rekabet Kurumu Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Taslağı’nı Yayınladı

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 4. maddesi; rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları yasaklamaktadır. Rekabet hukukunda en ciddi rekabet ihlali olarak kabul edilen, rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, pazar paylaşımı, arz miktarının kısıtlanması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri işaret eden kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumu (“Kurum”) ile… »

Turizm Amacıyla Konutların Kiralanmasına İlişkin Gelişmeler

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun konutların en fazla 100 gün süreyle kiralanmasına ilişkin şartları ve konutları turizm amacıyla kira verenlerin yükümlülüklerini detaylı şekilde düzenlemekte olup ilgili düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun koyucu tarafından son yıllarda dünyada ve ülkemizde ikincil konutların… »

Reklam Kurulunun Erişim Engelleme Yetkisi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.09.2023 tarihli ve 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesinin 12. fıkrasında düzenlenen hukuka aykırı reklam faaliyetlerinin internet ortamı üzerinde gerçekleştirilmesi halinde internet sitesinin ilgili bölümüne ya da şartları bulunması halinde tümüne yönelik Reklam Kurulunun erişim engellenmesi kararı verme yetkisini Anayasa’ya… »

Yapay Zekânın Buluş Sahipliği ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Derinlemesine Bir Analiz

Son zamanlardaki hukuki tartışmalarda, yapay zekâ tarafından üretilen buluşların patentlenebilirliği tartışmalı hale gelmiştir. Tarih boyunca yalnızca insanlar icatçı olarak kabul edilirdi ve bu kavramların kişilik ve entelektüel anlayışlarına dayanmaktadır. Ancak Güney Afrika ve Avustralya Federal Mahkemeleri, özellikle 2021'de DABUS'u potansiyel bir buluş sahibi olarak tanıyarak geleneksel görüşlere meydan okumuştur. Bazıları, bu durumun modern inovasyon eğilimlerine uygun… »

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Bazı Zarar Kalemlerinin Dikkate Alınmayacağına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Uygulama Tebliği”) 26 Aralık 2020 tarihinde değiştirilmiş ve birtakım zarar kalemlerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar sermaye kaybı ve borca batık olma durumu bakımından yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayacağı düzenlenmişti. Ticaret Bakanlığı çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda, getirilen istisnanın ekonomik aktörleri Covid-19 salgınının etkilerinden korumak… »

Schengen Vizesine Dair Yasal Düzenlemeler ve Güncel Sorunlara İlişkin Değerlendirmeler

Avrupa Birliği’nin ortak vize politikası, Vizelere İlişkin Topluluk Kanunu Oluşturan 13 Temmuz 2009 tarih ve (AT) 810/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne (“Vize Kanunu”) dayanmakta olup bu kanun kısa süreli (üç aya kadar) konaklama ve havaalanı transit geçişleri için verilen vizelere ilişkin usul ve koşulları düzenlemektedir. Vize Kanunu, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma uyarınca, bütünüyle bağlayıcı ve üye devletlerde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. AB… »

Uygulamada Ticari Sırların İfşası Suçu

Ticari sırlar, şirketlerin rekabetçi piyasa koşullarında ön plana çıkmaları ve rakiplerinden farklılaşmaları için elzem niteliktedir. Gerçekten de uygulamada şirketler zaman zaman bu sırlara erişimi olan kişilerin kötü niyetli davranışları nedeniyle ticari sırların ifşasından kaynaklanan ciddi risklere maruz kalabilmekte olup, şirketlere rekabet üstünlüğü sağlayan ve ticari değeri haiz olan bu tür sırların korunması şirketlerin akıbeti için kritiktir. Bu kapsamda, Türk… »

Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları

Anonim şirketlerin yönetiminde, sermaye ve oy üstünlüğünü elinde bulunduran çoğunluk pay sahipleri tarafından, azınlık pay sahipleri aleyhine ve hakkaniyete aykırı tasarruflarda bulunulmasının ve azınlık pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi amacıyla, kanun koyucu azınlık pay sahiplerine özel bazı haklar tanımış ve çoğunluk etkisi ile alınan kararlara karşı menfaatlerinin korunmasına imkan tanımıştır. Böylelikle anonim şirketlerin yönetiminde söz sahibi… »

Eserin Sahibinin Hususiyetini Taşıması - Selvi Boylum Al Yazmalım

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2022 tarih ve 2020/8509 E. 2022/3996 K. sayılı kararı, hem eserin alametleri ve eserlerin sahibinin hususiyetini taşıması hususlarının incelenmesi açısından hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda özellikle sinema eserlerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler bakımından son derece yol gösterici ve açıklayıcı bir karar olmuştur. A. Olayın Özeti Karara konu dava; 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filminin senaristi tarafından… »

Reklam Kurulu Tarafından Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz Yayınlandı

Reklam Kurulu tarafından hazırlanan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi ve yayımlandı. Kılavuzun amacı; tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.