Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Kanuni Faiz Oranı, Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranı Güncellendi

Kanunî Faiz Oranı 3095 Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un (“3095 sayılı Kanun”) 1. maddesi uyarınca Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık %12 oranı üzerinden yapılır. Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Söz konusu madde kapsamında kanunî faiz oranı, Bakanlar Kurulu’nun 30 Aralık… »

Yurt Dışından İlaç Temini Usulünde Yapılan Son Değişiklikler

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç, hekim talebi ve özel izinle yurt dışından ilaç temini olarak adlandırılan istisnai ithalat rejimi ile ülkemizdeki hastalara tedarik edilebilmektedir. Bu tedarik, Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri olarak tanımlanan ve halihazırda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği'nden oluşan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kamu… »

Markalarin İdari İptalinde Son Gelişmeler!

Markalara karşı sunulan iptal talepleri bakımından inceleme yetkisinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”) geçmesini düzenleyen kanun hükmü henüz yürürlüğe girmemiş ve süreç hala belirsizken, sürece ilişkin ilk gelişme 23 Ekim 2023 tarihinde Kurum’un “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ”nı (“Taslak Yönetmelik”) görüşlere açmasıyla olmuştur. Ardından Yönetmelik henüz yayınlanmamışken 10… »

Dava Şartı Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmamanın Sonuçlarına İlişkin İptal Hükmü

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (“HUAK”) dava şartı arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi uyarınca, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan tarafın davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulacağı; ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmeyeceği düzenlenmekte idi. İlgili… »

Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Yönetmelik Taslağı, Standart Sözleşmeler ve Bağlayıcı Şirket Kuralları Kılavuzları Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yapılan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler çerçevesinde yurt dışı veri aktarımına ilişkin beklenen yönetmelik taslağı yayınlanmış ve kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Yönetmelik taslağında düzenlenen ve veri sorumluları ile veri işleyenler açısından önemli bazı hususlar aşağıdaki gibidir: - Yeterlilik Kararına Dayalı Aktarımlar: Bilindiği üzere, yapılan Kanun değişikliği çerçevesinde yalnızca bir ülke… »

Fikri Mülkiyet Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma: İnovasyonun Gücüyle Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etme

Günümüz dünyasında, insanlık karşı karşıya olduğu pek çok küresel sorunla mücadele etmektedir. İklim değişikliği, yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve çevre kirliliği gibi bu sorunlar, sadece bireyleri değil, aynı zamanda gelecek nesilleri de etkilemektedir. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler 2015 yılında, üye ülkelerin 2030 yılına kadar yerine getirmesi amaçlayan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) belirlemiştir. SKH, yoksulluğun sona erdirilmesi, açlığın sonlandırılması… »

Patent Hukukunda 2024 Öngörülerine Dair Bir Özet

Fikri mülkiyet için yeni bir çağın habercisi olan yapay zekâ ve buluş sahipliği konuları geleneksel sınırları zorlamakta ve hem Türkiye'de hem de küresel alanda yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesine yol açmaktadır. Yapay zekanın gerek fikri mülkiyet hakları bakımından sahiplik boyutu gerekse de buluş sahipliği ve teknikte uzman kişi kavramlarını yeniden sorgulatması son derece heyecan verici. Tek eksiğimiz ise bu konuda Türkiye’deki mahkemelere yansıyacak bir… »

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Son Değişiklikler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (“Değişiklik Kararı”), 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) ile karşılaştırıldığında, Değişiklik Kararı’nın bağımsız denetim eşikleri bakımından önemli değişiklikler getirdiği görülmektedir. Buna göre… »

Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası Onaylandı: Peki Telif Hakları Bakımından Neler İçeriyor?

*Yapay Zeka Yasası 13 Mart 2024 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından onaylandı. Söz konusu yasa telif hakları bakımından doğrudan bir düzenleme içermemekle birlikte, yasanın 53. maddesinde yapay zeka sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler ile telif hakları ihlallerinin de önüne geçilmek istendiği görülmektedir. Bildiğimiz üzere ChatGPT, BERT, LaMDA, DALL-E2 gibi pek çok örneğine rastladığımız ve metin, görüntü, ses gibi verileri işleyerek özgün içerik… »

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından tıbbi cihaz sektöründeki son yıllardaki gelişmeler ile birlikte pazarın mevcut durumunu ortaya koymak üzere hazırlanan Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi 4 Nisan 2024 tarihinde TİTCK internet sitesinde yayınlanmıştır. Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi tıbbi cihaz sektöründe tüm dünyadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler, Türkiye pazarına ilişkin istatistiki bilgiler ve TİTCK’nın güncel faaliyetlerine ilişkin açıklamalar… »

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı Kalktı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle birlikte, Türkiye'de yerleşik alıcılar için, taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere, menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme kapsamındaki tüm ödemelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi yönünde bir kararlaştırma yapılması durumunda, bu yükümlülüklerin Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi… »

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kapsamı Nasıl Değerlendirilir?

Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024 tarihli toplantısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde hazırlanması gerektiğine ilişkin hükmüne ilişkin çarpıcı bir karar verdi. Söz konusu karar https://www.instagram.com/zara/ adresli Instagram sayfasında yer alan “The Jacket” isimli koleksiyona ilişkin tanıtımlara ilişkindir. Söz konusu giyim koleksiyonun tanıtımında vitrin mankenlerine sarılan beyaz renkli bez ve… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.