Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Yayınlandı

10 Şubat 2016 tarihli Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’nin belirli hükümlerine karşı açılan davalar sonucu, yönetmeliğin Sağlık Bakanlığından görüş alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanması dolayısıyla, şekli eksiklik nedeniyle davaya konu edilen maddeler iptal edilmişti. 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yeni Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlandı ve yayım tarihi itibariyle…»

ChatGPT ve Yapay Zeka Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi

Yapay Zeka Uygulamaları Veri Koruma Otoritelerinin Radarı Altında Yapay zeka tabanlı sistemlerin, kullanıcılardan toplanan verileri nasıl kullandığı ve depoladığı konusundaki endişeler gerek veri koruma otoriteleri nezdinde gerekse veri güvenliği ve gizlilik konularında faaliyet gösteren profesyonellerce son dönemde sıklıkla tartışılmakta ve konuya ilişkin yayınlanan kararlar, yayınlar ve basın bültenleri aracılığıyla gündemdeki sıcaklığını korumaktadır. İtalya Veri Koruma…»

Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte, günümüzde en küçük günlük ihtiyaçların dahi elektronik ticaret kanalı ile karşılanması, mal ve hizmetlerin reklam ve pazarlamasının da ağırlıklı telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması sonucunu doğurdu. Covid-19 salgınının da etkisi ile birlikte son yıllarda ciddi bir potansiyele ulaşan elektronik ortamda gerçekleşen mal ve hizmet satışları aynı zamanda mal veya hizmetin alıcısı konumunda bulunan gerçek kişilere ait…»

Yeni Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu Yayınlandı

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç, hekim talebi ve özel izinle yurt dışından tedarik edilebilmektedir. İlaçlar için öngörülen bu istisnai ithalat rejimi, yakın bir zamana kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından yayınlanmış olan Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu ile düzenlenmekteydi. 3 Şubat 2023 tarihli 32093 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan…»

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı ve Beslenme Beyanlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Beslenme beyanlarına ilişkin olarak ise Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği aynı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.   Böylelikle gıda ve takviye edici gıdalar için beslenme beyanları ve sağlık beyanlarını düzenleyen Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği…»

Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde Yaratıcı ve Yenilikçi Kadınlar Sahnede!

Her sene Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kuruluşunu temsilen, fikri mülkiyet alanındaki farkındalığı arttırmak amacıyla, 26 Nisan tarihinde kutlanmakta olan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde bu kez tema yaratıcı ve yenilikçi kadınlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi her alanda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da karşımıza çıkıyor. Tarih boyunca kadınların tüm zorluk ve engellere rağmen bilime, sanata ve teknolojiye olan katkıları yadsınamayacak boyutta. Günümüzde de…»

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak anılan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğü sonraya bırakılan birtakım düzenlemeler dışında yürürlüğe girmiştir. İcra hukuku, ceza hukuku ve usul hukukuna yönelik çeşitli düzenlemelerin yer aldığı Kanun kapsamında, dava şartı arabuluculuğun kapsamının önemli ölçüde genişletildiği görülmektedir. Kanun…»

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

20.03.2023 tarih ve 2/5006 esas numarası ile işlem gören 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) torba kanun olup sağlık sektörünü düzenleyen bir kaç kanunda değişiklik önerileri içermektedir. Kanun Teklifi’nde; İlaç Takip Sistemi’ne (“İTS”) kayıt ve bildirim zorunluluğunun kanun düzeyinde tanımlanması, Kanun’da belirlenen idari para…»

TÜRKPATENT’in Tanınmış Marka Kaydı Uygulamasında Son Gelişmeler

2020 yılında Yargıtay, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“TÜRKPATENT”) tanınmış markaların kaydı için sicil oluşturma yetkisinin olmadığına karar vermiş ve bu kararın marka sahipleri bakımından olası yansımalarını da daha önce ilgili yazımızda değerlendirmiştik. (https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/makaleler/taninmis-marka-sicilinde-ikilem-devam-ediyor) Akabinde Yargıtay'ın 05.02.2020 tarih ve 2019/2980 E.-2020/991 K. sayılı kararı, ilk derece mahkemesinin bu karara uymasıyla…»

Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Marka İptal Prosedürü

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesine kadar marka haklarına ilişkin olarak prosedürler mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile yürütülmekteydi. Marka hakkının son bulması hallerinden olan “iptal” müessesi ise her iki mevzuatta da yerini bulmakla beraber, KHK’da yer alan markanın iptali şartlarını düzenleyen 14. Maddenin, Anayasa Mahkemesi’nin 14/12/2016 tarih, E. 2016/148 ve K.…»

Kısmi Zafer, Gerçek Zafer Midir?

2022 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf talebi üzerine önemli bir karar verdi. Söz konusu kararda TÜRKPATENT nezdindeki yayıma itiraz sürecinde itiraz gerekçelerinden birinin reddine karşı YİDK nezdinde itiraz sahibi tarafından bir başvuru yapılmamışsa (karar itiraz sahibinin lehine dahi olsa), reddedilen bu…»

Üç Boyutlu Markalara Dair Hakların Öne Sürülmesi

Yargıtay, 2022 yılında verdiği bir karar ile üç boyutlu bir markanın (aşağıda gösterilen), taklit ürünler üzerinde çanta kilidi olarak kullanılmasının, marka sahibinin haklarını ihlal edeceğini ve sanığın bu üç boyutlu şeklin bir marka olduğunu bilmesi gerektiğini değerlendirmiştir. Emsal karara konu uyuşmazlık, üç boyutlu marka sahibinin, kendisine ait markanın taklit ürünler üzerinde kullanıldığı gerekçesi ile bir ceza şikâyeti sunması ile başlamıştır. Sunulan şikâyetin…»

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.

;