Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2024 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Asgari Ücret 2023 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 10.008,00 TL olup, 01 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 13.414,50 TL’ye yükseltilmiş idi. 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 20.002,50 TL olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, 01… »

Markalar İçin İdari İptal Zamanı Geldi Çattı!

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine kadar marka haklarına ilişkin olarak prosedürler, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile yürütülmekteydi. Marka hakkının sona ermesi hallerinden olan “iptal” müessesi ise her iki mevzuatta da yerini bulmakla beraber, SMK ile Türk Marka Hukukuna büyük bir yenilik getirilmiş olup, markalar hakkında iptal taleplerinin Türk Patent ve Marka… »

Kısmi İhtiyati Tedbir Kararı ile Orijinal İlacın Fiyat Düşüşünün Önlenmesi

Kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile kendilerine tanınmış patent haklarından yararlanmak isteyen ilaç patenti sahiplerinin, bu haklarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için doğru stratejiyi belirleyerek doğru zamanda doğru adımları atmaları büyük önem arz etmektedir. Zira Sınai Mülkiyet Kanunumuz ile ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dâhil olmak üzere, patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller patent hakkının… »

İnternet Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, 10.01.2024 tarih ve 32425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.20.2023 tarihli ve 2020/76 E. ve 2023/172 K. sayılı kararıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet Kanunu”) yapılan bazı değişiklikleri Anayasa’ya aykırı buldu[1]. Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verilen Hükümler Hakkında Değerlendirmeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu… »

Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Güncel Sorunlar

Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, sektör bazında herhangi bir ayrım yapmaksızın kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve… »

Devlet Malzeme Ofisi Alımlarına İlişkin Yeni İstisna

28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu İhale Kanunu’na (“KİK”) ek 12. madde eklenmiş ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (“DMO”) tarafından idareler adına yapılacak taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımları bakımından bir istisna getirilmiştir. Mevcut İstisnalar DMO tarafından idarelerin ihtiyaçları için… »

Ecza Depoları Haricinde İlaç İhracatı Yapabileceklere İlişkin Koşullar Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından Ecza Ticarethanesi Haricinde Yapılacak İhracat Koşullarına İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) 29 Aralık 2023 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Bu Kılavuz, kamu sağlığı korunarak, beşeri tıbbi ürünler ile özel tıbbi amaçlı gıda ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sevkiyat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz, izin almış şirketlerce ürünlerin İyi Dağıtım… »

Tıbbi Cihaz Toplantılarına İlişkin Kılavuzda Değişiklik Yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) resmi internet sitesinde yaptığı 4 Ocak 2024 tarihli duyuru ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuzda (“Kılavuz”) değişiklik yaptığını duyurdu. 04 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kılavuz’un yalnızca 9. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında, başvuru sürecini detaylandıran değişikliğin yanı sıra aşağıdaki… »

Tüketici Değerlendirmelerinde Yakın Takip Dönemi

İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde tüketici değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler sayesinde tüketicilerin satın almayı değerlendirdiği ürün ya da hizmetin özellikleri ile kalitesi bakımından ve müşteriye gösterdiği özen bakımından bir kanaat oluşturması mümkün olabiliyor. Tüketici değerlendirmelerinin alışveriş tercihleri üzerindeki etkileri sebebiyle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde… »

Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi, 15.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.10.2023 tarihli ve 2020/7518 başvuru numaralı kararında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) veri güvenliğini sağlama yükümlülüklerinin ihlal ettiğini tespit ettiği küresel bir oteller zinciri (“Başvurucu”) hakkında uygulamış olduğu idari para cezasına karşı yürütülen yargılama sürecindeki eksikliklerin Başvurucu’nun mülkiyet hakkının ihlal ettiğini tespit etmiştir. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi… »

Yurt Dışından İlaç Temini Usulünde Yapılan Son Değişiklikler

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç, özel izinle yurt dışından ilaç temini olarak adlandırılan istisnai ithalat rejimi ile ülkemizdeki hastalara tedarik edilebilmektedir. İlaçlar için öngörülen bu istisnai ithalat rejimi, yakın bir zamana kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından kılavuz ile düzenlenmekteyken, 3 Şubat 2023 tarihli 32093 sayılı… »

İnternet Sitesi Açma ve Tescil Ettirme Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bağımsız denetime tabi kıldığı anonim ve limited şirketler (bağımsız denetime tabi olan şirketlerin hangileri olduğu hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayınız), yine aynı kanunun 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden veya bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yükümlülük kapsamında girmeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.