Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapıldı

2021 yılı Rekabet Kurumu iznine tabi olan birleşme devralma verileri

Rekabet Kurumu tarafından 2021 yılında 309 birleşme ve devralma bildirimi incelenmiş olup, bunların 277’sine izin verilmiş, 3’üne koşullu izin verilmiş ve 29’unun ise izne tabi olmadığı tespit edilmiştir. 2021 yılında incelenen birleşme devralma bildirimlerinden 37’si kimya ve madencilik sektörüyle, 32’si bilişim teknolojileri sektörüyle ve 29’u gıda endüstrisi sektörüyle ilgili olduğu görülmüştür.

Rekabet Kurumu 04.03.2022 tarihinde yaptığı duyuru ile, gerek uygulamada fark edilen eksiklikler gerekse güncel yaklaşımlar dikkate alınarak ilgili tebliğ ve kılavuzların güncellenmesi gerekliliğine işaret etmiştir.

Bu doğrultuda Rekabet Kurumu tarafından çıkarılan ve 04.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğ (“2022/2 sayılı Tebliğ”) ile 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) 04 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bazı önemli değişiklikler yapılmıştır:

Birleşme Devralma Bildirim Eşikleri Yükseltilmiştir

Öncelikli olarak, 2022/2 sayılı Tebliğ uyarınca, Tebliğ’in 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan 100.000.000 TL’lik sınır 750.000.000 TL olarak, 30.000.000 TL’lik sınır 250.000.000 TL olarak, (b) bendinde yer alan 30.000.000 TL’lik sınır 250.000.000 TL olarak ve 500.000.000 TL’lik sınır 3.000.000.000 TL olarak güncellenmiştir. Özellikle eşikler bakımından en son 2013 yılında güncelleme yapıldığı düşünüldüğünde, gelinen enflasyon rakamları da dikkate alındığında yapılan güncelleme yerinde olmuştur.

Buna göre Tebliğ’in 7. maddesinin 1. fıkrasının son hali şu şekildedir:

5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;

  1. a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
  2. b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.”

Özellikli Sektörler – Teknoloji Teşebbüslerinde Birleşme ve Devralmalar için Denetim

Öte yandan, teknoloji odaklı pazarlarda yaşanan hızlı ve global gelişmeler doğrultusunda teknoloji teşebbüslerinin birleşme ve devralma işlemlerinin artması, bu işlemlerin de Rekabet Kurumu denetimine tabi olması gerekliliğini doğurmuştur. Bu doğrultuda, 2022/2 sayılı Tebliğ ile getirilen değişikliklerle Tebliğ’de ilk kez “teknoloji teşebbüsleri” tanımına yer verilmiş ve bu teşebbüsler “dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Tebliğ’in 7. maddesine eklenen 2. fıkra ile de “Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmayacağı” belirtilmiştir. Dolayısıyla bu tür işlemlerin Türkiye eşiklerinin altında kalmaları halinde dahi, Türk pazarındaki etkileri etkisinin analiz edilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda özetlenen değişiklikler ek olarak, yazılı form ve kapsamlı eklerinden oluşan bildirimlerde kırtasiye yükünün önemli ölçüde azaltılması amacıyla birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formunda birtakım değişiklikler yapılmış ve form elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, birleşme ve devralmaların bildiriminin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanınmıştır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.