Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)  25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesindeki kriterlerden mali bilanço toplamına ilişkin parasal sınırın 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

Kurul’un 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesi ile bu kapsamdaki veri sorumluları VERBİS kayıt yükümlülüğünden istisna kılınmıştı.

İlgili Kurul kararının yayınlandığı dönemde mali bilanço bakımından istisna kriterinin uygulanmasında temel olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “küçük işletme” tanımı Mayıs ayında yapılan değişiklik ile “Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” şeklinde belirlenmiştir.

Kurul söz konusu değişiklik ile paralel olarak Türkiye’deki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü ve iş hacimlerinin genişlediğini değerlendirerek 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL’lik parasal sınırın işletmelerin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı gerekçesi ile VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamındaki istisna kriterlerinden yıllık mali bilanço toplamına ilişkin parasal sınırın 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir.

VERBİS kayıt yükümlülüğünün Türkiye’de yerleşik veri sorumluları açısından başlaması için çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamına ilişkin koşullardan birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir. İlgili karar yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup, bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının veri sorumluları tarafından kontrol edilmesi ve sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumlularının, yükümlülük altına girmelerini takip eden 30 gün içerisinde VERBİS’e kaydolmaları gerekmektedir. Yabancı veri sorumluları bakımından eşiklerin geçerli olmadığını ve bu veri sorumlularının çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamlarından bağımsız olarak bu yükümlülüğe tabi olduğunu vurgulamak isteriz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.