Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler veri sahibinin açık rızası ileya da aşağıdaki durumlarda (diğer yasal sebepler) ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızası alınamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaözel nitelikli kişisel veriler iki kategoriye ayrılmaktadır:

  • Sağlık veya cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile
  • “Diğer” özel nitelikli kişisel veriler.

İşlemeye ilişkin ek yasal dayanakların kapsamı oldukça sınırlı olduğu için sağlık veya cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, diğer özel nitelikli kişisel verilerden daha sıkı korunmaktadır. Veri sahibinin açık rızasını alma yükümlülüğü saklı olmak üzere, sağlık veya cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Diğer özel nitelikli kişisel veriler ise yalnızca veri sahibinin açık rızası ile veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.

Sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, Türkiye’de mevcut hukuki zeminde özenle ele alınmalıdır. Büro olarak, farklı alanlarda ve çeşitli amaçlarla, yeni teknolojiler, kalite hizmetleri, farmakovijilans veya klinik araştırtmalar dâhil çeşitli amaçlarla sağlık verilerinin işlenmesi hususunda müvekkillerimize sık sık tavsiyelerde bulunduğumuz sağlık alanında sektöre özgü bilgi birikimine ve deneyime sahibiz.

Daha fazla görüş

Paylaş