Çalışanların İşyeri Huzurunu Bozan Uygunsuz Davranışları Fesih Sebebi Midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-d maddesi uyarınca işçinin işverene veya onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması haklı fesih sebebi teşkil etmektedir. Yargıtay'ın çeşitli içtihatlarında sataşma kavramının genel olarak tehdit, hakaret veya darp şeklinde tezahür ettiği belirtilmektedir. Bununla beraber, işverenler sık sık çalışanların sataşma olarak nitelendirilemeyen ancak işyeri huzurunu bozan diğer uygunsuz davranışların fesih gerekçesi oluşturup oluşturmayacağını sorgulamaktadır.

Yargıtay içtihatları uyarınca, diğer çalışanlarla sürekli ve gereksiz sözlü tartışmalara girmek ve iş arkadaşlarıyla uyuşmazlık yaratmak, sataşma düzeyine ulaşmasa dahi fesih için geçerli neden teşkil etmektedir. Söz konusu yaklaşım Yargıtay kararlarında aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur:

  • İşyeri ifadeleri, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından, davacının amirini darp etmediği, tehdit veya hakarette bulunmadığı anlaşılmakta ise de, olay tarihinde sinirli bir şekilde amirinin üzerine yürüdüğü ve aralarında sözlü bir tartışma yaşandığı ortadadır. Davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemez bir hal aldığı anlaşılmakla, feshin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığının kabulü ile işe iade davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeler ile kabulü hatalıdır.[1]
  • Dosya içeriğine göre; davacı işçinin iş akdinin işverence, içsel bilgiyi kasıtlı olarak paylaşmak ve gerek sözlü gerekse e-posta yoluyla Şirket ve Şirket temsilcilerinin çalışanlar nezdinde şeref ve haysiyetlerini rencide edici söylem ve isnadlarda bulunmak suretiyle iki haklı nedene dayanılarak feshedildiği anlaşılmaktadır. […] bu yazışmalardaki söylemlerin “şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilemeyeceğinin kabulü gerekir. Buna karşın işçinin bahse konu ağırlıkta olmayan sözleri ve yazışmaları çalışma düzenini bozacak nitelikte ise fesih nedeni geçerli sayılmalıdır. Dosyaya mübrez elektronik yazışmaların tek bir güne ilişkin değil belirli bir sürekliliği arz eder şekilde olup, bu yazışmalardaki üsluptan Şirket çalışanlarının rahatsızlıklarını belirten geri bildirim mesajlarının dosyaya sunulması karşısında mahiyeti itibariyle çalışma barışı ve düzenini bozacak nitelikteki elektronik yazışmaların, geçerli fesih nedeni sayılması gerekir.[2]

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, çalışanların haklı neden teşkil etmeyen ve fakat işyeri huzurunu bozan uygunsuz davranışları, somut olayın özelliklerine bağlı olarak geçerli fesih nedeni teşkil edebilmektedir. İşverenlerin geçerli nedenle fesihten önce usuli bir adım olarak çalışanın uygunsuz davranışlarına ilişkin yazılı savunmasının alındığından emin olması gerekmektedir.

[1] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2017 tarihli ve E. 2016/27005 K. 2017/17600 sayılı kararı.

[2] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 13.04.2014 tarihli ve E. 2013/13973 K. 2014/8256 sayılı kararı.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.