Kanuni Faiz Oranı, Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranı Güncellendi

Kanunî Faiz Oranı

3095 Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un (“3095 sayılı Kanun”) 1. maddesi uyarınca Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık %12 oranı üzerinden yapılır. Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Söz konusu madde kapsamında kanunî faiz oranı, Bakanlar Kurulu’nun 30 Aralık 2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19 Aralık 2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı kararı uyarınca 1 Ocak 2006 yılından bu yana %9 olarak uygulanmakta idi.

Cumhurbaşkanı’nın 21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 Mayıs 2024 tarihli ve 8485 sayılı kararı uyarınca, kanunî faiz oranının 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 3095 sayılı Kanun’un 1. maddesinde düzenlenen kanunî faiz oranı, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren %24 olarak uygulanacaktır.

Gecikme Zammı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (“6183 sayılı Kanun”) 51. maddesi uyarınca kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı uygulanır.

Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

Gecikme zammı, Cumhurbaşkanı’nın 14 Kasım 2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13 Kasım 2023 tarihli ve 7782 sayılı kararı uyarınca 14 Kasım 2023 tarihinden bu yana aylık %3,5 olarak uygulananmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın 21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 Mayıs 2024 tarihli ve 8484 sayılı kararı uyarınca, gecikme zammının her ay için ayrı ayrı olmak üzere %4,5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmaz.

Tecil Faizi Oranı

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca, kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; kamu alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) ile yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %48 olarak güncellenmiştir.

Bu kapsamda, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen kamu alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tebliğin yayımı tarihinden, yani 21 Mayıs 2024’ten önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan kamu alacakları ile aynı tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan kamu alacaklarına, tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece, müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanmaya devam edecektir.

21 Mayıs 2024 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması, ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde ise 21 Mayıs 2024 tarihine kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.