Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması


7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 22.4.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile yedi farklı kanunda değişikliğe gidilmekle birlikte kurumlar açısından önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken en önemli düzenleme ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (“KVK”) yapılan değişikliktir.

Kanun’un 11. maddesi ile KVK’ya eklenen Geçici Madde 13 uyarınca; halihazırda %20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının; 2021 kurum kazançları için %25’e ve 2022 kurum kazançları için ise %23’e çıkarılması düzenlenmiştir. Bahsedilen oranlar özel hesap dönemine tabi kurumlar için bu kurumların ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Bilindiği üzere kurumlar vergisi 1 yıl içinde çeyrek dilimler halinde 4 kez beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Geçici vergi olarak adlandırılan bu dönemlere ilişkin hesaplamalar ise kümülatif olarak yapılmaktadır. Bu itibarla, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021-1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ilişkin geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20 olarak hesaplanacaktır. Ancak sonraki geçici vergi beyanlarında ise Kanun ile getirilen yeni düzenleme uyarınca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilecek ikinci döneme ilişkin beyanlarda kurumlar vergisi bakımından %25’lik oran uygulama alanı bulacaktır.

Ancak, geçici vergi dönemleri üçer aylık periyotlar halinde oldukları halde beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınacağından birinci geçici vergi dönemine ait kazancın da diğer dönemlere ilişkin hesaplamaya katılmasından ötürü, kurumlar 2021 mali yılına ilişkin tüm yıl %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.

Kanun’un ilgili maddesi uyarınca 2022 yılı için kurumlar vergisi tüm yıl için %23 olarak hesaplanacaktır.

First published by Gün + Partners, in 30.04.2021

Daha fazla görüş

Paylaş