Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Marka İnceleme Kılavuzu Güncellendi

30 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu, Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında marka başvurularının  mutlak red gerekçeleri bakımından incelenme standartlarını belirleyen bir kılavuz yayımlamıştı. Geçtiğimiz günlerde, bu kılavuza, nıspi red nedenlerinden biri olan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin inceleme standartlarına dair yeni bir bölüm eklenerek kılavuz güncellendi.

Kılavuza yeni eklenen bölümde aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • “Karıştırılma ihtimali” kavramı,
  • Mal ve hizmetbenzerliğinin değerlendirilmesinde Nice Sınıflandırması’nın rolü,
  • İlgili tüketici kesimi ve tüketicilerin dikkat seviyesi,
  • Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği,
  • İşaretlerin işitsel, görsel ve kavramsal açıdan karşılaştırılması,
  • Karıştırılma ihtimalinin tespitinde kullanılacak faktörlerin bir arada değerlendirilmesi ve
  • Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde sık karşılaşılan ve özellik arz eden durumlar (örneğin isim-soyad markaları, çatı markaları, ilaç markalar, slogan markaları, tek harften oluşan markalar, iki veya üç harfli markalar, renk markaları ve üç boyutlu markalar).

Kılavuz toplam 681 sayfadan oluşmaktadır ve Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarının yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ile mahkemelerce verilen kararlardan örnekler içermektedir.

Özellikle benzer/ilgili mallar ve hizmetlere örnekler verilerek mallar ve hizmetlerin benzerliği konusu ayrı başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Örneğin; tamamlayıcı mallar/hizmetler, birbirlerinin yerine kullanılan mallar/hizmetler ile rakip mallar/hizmetler arasındaki benzerlik dağıtım kanalları, hitap ettikleri tüketiciler, ticarî kaynaklar, mahiyet ve kullanım amaçları göz önünde bulundurularak ele alınmıştır.

Markaların benzerliği ve karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak, ayırt edicilik seviyesi ve markalarda bulunan baskın unsurun karıştırılma ihtimali üzerindeki etkisi tartışılmış ve kelime markalarının, işaret markalarının ve hem kelime hem işaretlerden oluşan markaların işitsel, görsel ve kavramsal bakımdan benzerliği konularına kılavuzda yer verilmiştir. Bu kapsamda, benzer başlangıç/bitişe sahip markalar, kısa/uzun markalar, tek harfli markalar ve aynı/benzer anlamlara gelen kelimelerden oluşan markaların benzerliğinin nasıl değerlendirileceği konusu örneklerle ele alınmıştır.

Güncellenmiş kılavuzun, uygulamacılar için değerli bir kaynak olmanın yanı sıra, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının tutarlılığı da artırması ümit edilmektedir. Kanunlar ve içtihatlardaki olası değişiklikler yansıtılmak suretiyle kılavuzun düzenli aralıklarla güncellenmesi önem taşımaktadır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.