Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi Konusunda Yapılan Son Değişiklikler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Halihazırda yürürlükte bulunan ve 1 Ocak 2023 tarihine kadar uygulama alanı bulacak Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karşılaştırıldığında, Karar’ın bağımsız denetim eşikleri bakımından önemli değişiklikler getirdiği görülmektedir. Buna göre, Karar’ın yürürlüğe girmesiyle birlikte halka açık şirketler, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde bağımsız denetim kapsamına gireceklerdir:

  • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası (önceden 15 milyon Türk Lirası)
  • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası (önceden 20 milyon Türk Lirası)
  • Çalışan sayısı 50

Karar’ın ekinde bulunan (II) sayılı listede yer alan şirketler bakımından ise, art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde bağımsız denetçi atama zorunluluğu doğuracak eşik değerler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası (önceden 30 milyon Türk Lirası)
  • Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası (önceden 40 milyon Türk Lirası)
  • Çalışan sayısı 100 (önceden 125)

(II) sayılı listede sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere, ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler, günlük olarak gazete yayımlayan şirketler, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler ile denetim ve yönetimi TMSF tarafından devralınan şirketler yer almaktadır.

Diğer yandan, Karar’da (I) sayılı listede yer alan şirketlerin, herhangi bir eşik değer gözetmeksizin bağımsız denetçi atamakla yükümlü oldukları düzenlenmektedir. Bu listede banka, holding, faktoring şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri gibi finansal kuruluşlar ile karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı, uydu televizyon yayın lisansı veya birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcılar bulunmaktadır. Türkiye finansal piyasalarına yakın zamanda katılan tasarruf finansman şirketlerinin de (I) sayılı listeye dahil edildiği ve bu şirketlerin finansal yapıları ile istihdam durumlarından bağımsız olarak bağımsız denetçi atamak zorunda kalacaklarını belirtmek gerekir.

Yukarıda sayılan kategorilerden herhangi biri kapsamında yer almayan diğer tüm şirketler bakımından değerlendirilmesi gereken ve art arda iki hesap döneminde aşılması durumunda bağımsız denetçi ataması yapılmasını gerektirecek eşik değerler ise aşağıdaki gibidir:

  • Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası (önceden 35 milyon Türk Lirası)
  • Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası (önceden 70 milyon Türk Lirası)
  • Çalışan sayısı 150 (önceden 175)

Genel itibariyle bakıldığında, yeni ölçütlerin özellikle aktif toplam ve net satış hasılatı bakımından eşiklerin yükseltilmesiyle birlikte bağımsız denetçi yükümlüsü şirketlerin kapsamını daralttığı görülecektir. Bununla birlikte (II) sayılı listede yer alan şirketler ve yukarıda sayılan kategorilerin herhangi birinde yer almayan şirketler bakımından çalışan sayısı kriterinde öngörülen değişiklikler, bağımsız denetim yükümlüsü kapsamını genişletici bir etki doğuracaktır. Bu nedenle, herhangi bir uyumsuzluk durumunun önüne geçmek adına yeni eşik değerlerin 2023 mali yılı ile birlikte yakından takip edilmesi gerekmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.