Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğ’de Süre Uzatımına İlişkin Değişiklik

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Uygulama Tebliği”) Geçici Madde 1 düzenlemesinde yer alan sürenin uzatılmasını öngören Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 8 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama Tebliği, daha önce 26 Aralık 2020 tarihinde değiştirilmiş ve birtakım zarar kalemlerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar sermaye kaybı ve borca batık olma durumu bakımından yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayacağı düzenlenmişti.

Ticaret Bakanlığı çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda, getirilen istisnanın ekonomik aktörleri Covid-19 salgınının etkilerinden korumak için öngörülen geçici bir önlem olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu etkilerin Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki performansının durağan seyretmesi ile birlikte zayıfladığı görülse de Bakanlık tarafından, Uygulama Tebliği Geçici Madde 1’de yer alan istisna uygulamasına devam edilmesi yönünde bir tercih yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede istisnanın uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Buna göre Uygulama Tebliği Geçici Madde 1 uyarınca anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 2023 mali yılının sonuna kadarki bilançolarında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısını dikkate almayabileceklerdir. Türk Ticaret Kanunu Madde 376 düzenlemesinin uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için Uygulama Tebliği’nde yapılan Aralık 2020 tarihli değişikliklerin ardından kaleme aldığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

 


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.