Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2021 yılında yapılan kanun değişikliği kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“Kanun”) eklenen düzenleme ile Bakanlığa, Kanun uyarınca mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesi ve bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit edilmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmişti. Bakanlık söz konusu yetkiye istinaden, ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Bakanlığa yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasları Tebliğ ile belirlemiştir.

Tebliğ’in yayım tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefi olup da tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evrakının bir suretinin ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirilecek olması ile mükelleflerin Kanun uyarınca işe başlamayı bildirme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılıyordu. Tebliğ ile birlikte bildirim yükümlülüğüne tabi aşağıdaki hususlar için de mükelleflerin ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek kalmamıştır:

  • Şube açılış/kapanış işlemleri (şubeler haricindeki iş yerlerinin sayısında meydana gelen değişiklikler bildirilmeye devam edilecektir),
  • Merkez/şube adres değişikliği işlemleri,
  • Tür değişikliği işlemleri,
  • Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme işlemleri,
  • Tasfiye kapanış/işi bırakma işlemleri,
  • Unvan değişikliği işlemleri.

Tebliğ ekinde yer alan tabloda, tescile tabi işlemlerden hangilerinin mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirilmesine gerek olmadığı detaylı olarak açıklanmıştır.

Tebliğ ile ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Tebliğ ekinde yer alan tabloda belirtilmeyen işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik olarak temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile söz konusu işlemler bakımından da bildirim zorunluluğunun kaldırılması hususunda yetki verilmiştir.

Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden Kanun’da belirtilen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için, mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmiş sayılacağı, süresinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Bakanlığa geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü süresinde yerine getirmeyen mükellefler hakkında ise Kanun’un ceza hükümlerinin uygulanacağı, ancak mükellefler tarafından süresinde başvuruda bulunulmuş ancak tescil işlemi bu süreden sonra yapılmış ise bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, getirilen yeni düzenleme ile insan kaynağı ve zamanı daha etkin kullanmak adına bürokratik süreçlerin kısaltılması hedeflenmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.