Türk Patent ve Marka Kurumu “İlanen Tebligat” Uygulamasına Başladı

  • Uygulamada hak sahiplerinin adres değişikliklerinin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle belgelerin tebliğinde gecikmeler yaşanmaktaydı.
  • Belgelerin hak sahiplerine tebliğinde yaşanan soruna çözüm getirilmesi amacıyla Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ilanen tebligat yapılması mümkün hale geldi.
  • İlgili yasa hükmünün uygulanmaya başlanmasıyla tebliğ edilemeyen tüm belgeler artık Resmi Bülten’de “ilanen tebligat” yoluyla tebliğ edilmektedir.

Uygulamada sınai mülkiyet hak sahiplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) kayıtlarındaki adreslerinde değişiklik olması ve bu durumu Kurum’a bildirmemeleri nedeniyle belgelerin hak sahiplerine tebliğinde gecikmeler yaşanabiliyordu. Bu nedenle de, hak sahipleri tebligat yoluyla itirazlardan haberdar edilemediği ve dolayısıyla da itiraza karşı görüş sunma ve kullanım ispat def’inde bulunma süreleri başlayamadığı için itiraz süreçleri askıda kalarak sonuçlanmayabiliyordu.  Bu durum yalnızca itiraz süreçlerinde değil; aynı zamanda başvuruların tescilinde de gecikmelere sebep oluyor ve özellikle başvuru sahibi tarafından dosyanın takip edilmediği durumlarda, marka tescili için gereken ödemelerin yapılmasına dair tebliğler de yapılamadığı için, söz konusu başvuruya dava açmayı düşünen önceki hak  sahipleri ilgili markaların tescil süreçlerini takip etmek ve bu markalara karşı hükümsüzlük davası açmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu.

Belgelerin hak sahiplerine tebliğinde yaşanan soruna çözüm getirilmesi amacıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na bir hüküm eklenmiştir: 160/7’de “Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak ilanen tebligatlar, 7201 sayılı Kanunun ilanen tebligatın şekline ilişkin 29 uncu maddesi hükmüne bağlı kalmaksızın ilgili Bülten üzerinden yapılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, Bültenin yayımı tarihinden yedi gün sonra yapılmış sayılır” hükmü yer almaktadır.

Kurum, ilgili hükmü 7 Nisan 2022'de uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda  adres değişikliği nedeniyle tebliğ edilemeyen tüm belgeler Resmi Bülten’de ilanen tebliğ edilmeye başlanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu tür tebligatlar, Resmi Bülten'de yayınlandıktan yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

İlanen tebligat uygulamasına geçilmesi ile birlikte, artık Kurum tarafından yapılan tebligatlarda gecikme yaşanmaması ve böylelikle askıda kalan başvuru sayısının aşamalı olarak azalması beklenmektedir. İlanen tebligat süreci resmi süreleri başlatacağından, hak sahiplerinin tebligat yapılmaması nedeniyle beklemede olan dosyaları varsa bunlarla ilgili gerekli kontrol ve takipleri yapmaları olası hak kayıplarının önüne geçebilecektir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.