İnternet Sitesi Açma ve Tescil Ettirme Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bağımsız denetime tabi kıldığı anonim ve limited şirketler (bağımsız denetime tabi olan şirketlerin hangileri olduğu hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayınız), yine aynı kanunun 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden veya bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yükümlülük kapsamında girmeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda kılınmıştır. Bu yükümlülüğe dair usul ve esaslar 31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile, internet sitesinin ayrıca ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi gerektiği de düzenlenmiştir. TTK ve Yönetmelik uyarınca internet sitesi açma ve tescil ettirme zorunluluğu bulunan şirketlerin internet sitelerinde yer alması gereken içerik (i) sürekli olarak yayımlanması gereken içerikler ve (ii) en az 6 aylık süre için yayımlanması gereken içerikler olarak iki gruba ayrılmıştır.

Sürekli olarak yayımlanması gereken içeriklere örnek olarak şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, yönetim kurulu veya müdürleri ve denetçileri verilebilir. Bu içeriklerde değişiklik olması halinde içeriklerin yeni halinin değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

En az 6 aylık süre için yayımlanması gereken içeriklere örnek olarak ise birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, yıllık faaliyet raporları, bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan, genel kurul kararına karşı açılan iptal veya butlan davası, şirket esas sözleşmesi değişiklikleri, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ve alacaklılara yapılması gereken ilanlar, tek pay sahipliği, temsile yetkili kişiler ve anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge verilebilir. Bu içeriklerin ne zaman ve ne kadar süre ile yayınlanacağı hususu Yönetmelik’in ilgili maddelerde ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İnternet sitesi açma ve tescil etme yükümlülüğü altındaki şirketlerin yukarıda bahsedilen yükümlüklere uymaması halinde, bu durum internet sitesinde yayımlanmayan kararların iptal edilmesi sebebini oluşturacaktır. Ayrıca kanuna aykırılığın tüm sonuçları doğacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, TTK’nın 562/12. maddesine göre, internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayanlar yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Her ne kadar bağımsız denetime tabi anonim ve limited şirketlere internet sitesi ile ilgili getirilen yükümlülüklerin sıkı şekilde denetlendiğine ilişkin güncel bir durum ile karşılaşmamış olsak da, yukarıdaki düzenlemeler karşısında, bağımsız denetime tabi anonim ve limited şirketlerin internet sitesi açması, açılacak internet sitesinin bağlı bulunulan ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi ve internet sitesinde TTK ve Yönetmelik ile belirlenen içeriklerin yine belirlenen zamanda ve süre ile yayınlanması herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak bakımından önem arz etmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.