NPP Ürünlerine İlişkin Patent Hakkı Sabini Lehine Verilen Pozitif Karar

Somut uyuşmazlığın detaylarına ve patent sahibi lehine verilen pozitif karara geçmeden evvel istisnai ilaç temin usulüne ilişkin genel bir bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ürünler, Türk Eczacılar Birliği, SGK İbn-i Sina Ecza Deposu, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlar (“Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri”) tarafından yurt dışından temin edilmektedir. Bahsi geçen şekilde bir ilacın temini bakımından Yurt Dışından İlaç Teminine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) hükümleri uygulanmaktadır.

TİTCK, Kılavuz uyarınca, yurt dışından temin edilebilecek ilaçlara ilişkin “Yurt Dışı İlaç Listesi”ni resmi internet sitesinde yayınlamaktadır. Yurt Dışı İlaç Listesi, yurt dışından temin edilebilecek etkin maddeleri listeleyen “Aktif Etkin Madde Listesi”ni ve bu etkin maddeleri içeren yurt dışından temin edilebilecek beşeri tıbbi ürünleri listeleyen “Tedarik Edilebilen İlaç Listesi”ni içermektedir. 

Tedarik Edilebilen İlaç Listesi’nde bulunan ürünlerin yurt dışından ithalatının sağlanması için, Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri doğrudan yurt dışından ilaç teminini yapacak yabancı firma ile iletişime geçebileceği gibi Türkiye’de mukim “aracı kuruluş/kişi” ile de ithalatı gerçekleştirebilmektedir.  

Ancak TİTCK bir ürünü Yurt Dışı İlaç Listesi’ne alırken, ürünün patente tecavüz edip etmediği denetimini yapmamakta, firmalar arası bu tür özel hukuk ihtilaflarına dâhil olmamaktadır.

Bu kapsamda somut uyuşmazlıkta Yurt Dışı İlaç Listesi’ne dahil edilmiş olan müvekkillerin molekül patentleri ile korunmakta olan etken maddeleri içeren ürünlerin patentlere tecavüz ettiğinin tespiti, men’i ve ref’i talepli ihtiyati tedbir talepli  dava açılmıştır. Dosya üzerinden yapılan ihtiyati tedbir incelemesi neticesinde mahkeme yurtdışı ilaç listesine dahil edilen ürünlerin her iki patenti de ihlal ettiğini tespit ederek teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı vermiş bu kapsamda özetle ürünlerin tedariğinin tedbiren önlenmesine karar vermiştir.

Yapılan yargılama neticesinde, mahkeme tarafından davanın kabulü ile birlikte, patent tecavüzü tespitine ve bu kapsamda tecavüzün önlenmesi amacıyla mütecaviz ürünlerin Yurt Dışı İlaç Listesi’nden çıkarılmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, patent koruma süresi boyunca, hangi ad altında olursa olsun patentler ile korunan etken maddeleri içeren ürünlerin Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmesinin önlenmesine karar vermiştir.

Kural olarak dava konusu ürünlere ilişkin hüküm tesis edilmesi esastır. Ancak mütecaviz ürünlerin adının değiştirilmesi suretiyle Yurtdışı İlaç Listesi’ne dahil edilmesi ihtimaline karşı tarafımızca yapılan savunma kabul görmüş ve mahkeme tarafından aynı etken maddeye sahip ürünlerin herhangi bir isim ve/veya marka altında anılan listeye dahil edilmesi engellenmiştir.  

Kararda bu özel ilaç temini usulünün özellikleri dikkate alınarak hüküm kurulduğundan; verilen bu karar, patent haklarının mahkeme aracılığıyla durumun koşullarına göre etkin bir şekilde korunmasına ilişkin son derece önemli ve sevindirici bir karar olduğu gibi bildiğimiz ilk karardır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.