“a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisinde Süreler 7 Ağustos 2024’e Kadar Uzatıldı

Ülkemizde tahsisi halihazırda gerçekleştirilmekte olan “com.tr”, “org.tr” gibi alan adlarına ek olarak, “a.tr” yapısındaki alan adlarının da tahsisi de 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren mümkün hale gelmiştir. “a.tr” yapısındaki alan adları, “.com”, “.net”, “.org” gibi genel üst seviye alan adı uzantılarını içermeyip doğrudan “.tr” ülke kodu uzantısına sahip alan adlarıdır.

“a.tr” yapısındaki alan adları herkese açıp olup bu alan adlarının ilk tahsisi, önceki hak sahiplerinin önceliklendirilmesi adına gündoğumu süreci (sunrise period) esası ile, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından TRABİS sistemi altında üç kategoriye ayrılarak yürütülmektedir.

İlk tahsis işlemlerinde, sırasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlara, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına ve bunların yanında “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilmiştir.

Devam etmekte olan üçüncü aşamada ise uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanması planlanmış olup sırası ile “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara öncelik verilmektedir. Üçüncü kategori başvuruları 14 Şubat 2024’te başlamış olup ilk olarak 14 Mayıs 2024’e kadar taleplerin toplanacağı kararlaştırılmışsa da Kurum, daha fazla sayıda mevcut alan adı sahibinin öncelikten yararlanabilmesi adına, üçüncü kategori başvuruları için başvuru süresini 7 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatmaya karar vermiştir.  

Üçüncü kategori kapsamında öncelikten yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, mevcut alan adının bulunduğu kayıt kuruluşundan başvuru kodu talep etmesi, edindiği başvuru kodunu kullanarak tercih ettikleri kayıt kuruluşu aracılığıyla üçüncü kategori kapsamında başvuru yapması gerekmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki bu üç öncelikli kategorinin tamamlanmasından sonra, “a.tr” yapısındaki alan adları ilk gelen alır prensibi doğrultusunda tahsis edilmeye devam edilecektir.

Dolayısıyla, üçüncü kategori önceliklendirmeden yararlanabilecek (özellikle yaygın kullanımı bulunan “com.tr”, “net.tr”, “gen.tr” gibi alan adı sahipleri) ve “a.tr” yapısında alan adı tahsis ettirmek isteyen hak sahiplerine, uzatılan süreden de yararlanmak suretiyle üçüncü kategori öncelik hakkından faydalanmalarını ve bu vesileyle, mevcut alan adlarının esas unsuruna “.tr” eklenmesi suretiyle karıştırılacak derecede benzer bir şekilde haksız alan adı tahsisi nedeniyle ileride oluşabilecek uyuşmazlıklara karşı önlem almalarını tavsiye etmekteyiz.

bu içeriği 29 Mayıs 2024 tarihinde yayınlamıştır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.