E-Tebligata İlişkin SMS veya E-Posta ile Bilgilendirme Mesajı Gönderilmemesi Süreyi veya Tebligatın Geçerliliğini Etkilemez

2019 yılında 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile e-tebligatın yapılacağı kişilerin kapsamı aşağıdakileri de içerecek şekilde genişletilmiştir:

  • kamu kurum ve kuruluşları
  • avukatlar
  • noterler
  • bilirkişiler
  • arabulucular

Bu gelişmenin ardından 2019 yılında Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Hem Tebligat Kanunu hem de Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Ancak bu düzenleme geçmiş dönemde farklı yorumlara sebebiyet verebilmiştir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir kararında, e-tebligatın okunduğu tarihin tebligat tarihi olarak kabul edilmesi belirsizliklere neden olmuştur. Ancak aynı daire, davalıların itirazları üzerine kararından dönmüş ve e-tebligatların, muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın, muhataba teslimini takip eden beşinci gün sonunda tebliğ edilmiş satılacağına dair açık bir hukuki yönlendirme sağlamıştır. Bu kapsamda artık tebligat tarihine ilişkin olarak yerleşik bir uygulama vardır.

Uygulamada e-tebligat gönderilirken, muhatabın cep telefonuna veya e-postasına ek bir bilgi mesajı da gönderilmektedir.

Karar

E-tebligata ilişkin ek bilgi mesajının gönderilmemesinin e-tebligat süresini veya geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda bölge idare mahkemeleri kararları arasındaki çelişkinin giderilmesi için Danıştay'a başvuru yapılmıştır.

Başvuruyu inceleyen Danıştay, beş günlük sürenin başlangıç tarihinin SMS ile bildirim tarihi değil, e-tebligata konu olan belgenin muhatabın elektronik gelen kutusuna ulaştığı tarih olduğunu vurgulamıştır.

Danıştay ayrıca, muhatabın internet vergi dairesi aracılığıyla gelen kutusunu kontrol ederek bildirimden haberdar olabileceğine hükmedilen Anayasa Mahkemesi kararına da atıfta bulunmuştur. Buna göre, muhatabın gelen kutusunu beş günlük aralıklarla kontrol etmesi halinde hak kaybı söz konusu olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerden sonra Danıştay, e-tebligata ilişkin bilgilendirici mesajın muhatabın e-tebligat sistemine kayıtlı cep telefonu numarasına veya e-posta adresine gönderilebileceğine ve ancak Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca böyle bir bilgilendirme mesajının gönderilmemesinin e-tebligatın süresini veya geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetmiştir.

Karar isabetli olmakla birlikte, mükelleflerin ve söz konusu mevzuata tabi diğer gerçek ve tüzel kişilerin en az beş günde bir internet vergi dairesi aracılığıyla gelen kutularını kontrol etmelerini zorunlu kılmaktadır.   


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.