Türkiye’de Teletıp Faaliyetlerinin Gelişimi

Teletıp, Türk hukukunda açıkça düzenlenmemiş alanlardan biridir. Mevcut yasal çerçeve kapsamında, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları hastaların uzaktan muayenesini, tedavi edilmesini ve hastalara teşhis konulmasını yasaklamaktadır.

COVID-19 pandemisi boyunca, teletıp konusundaki yasal boşluk özellikle özel hastanelerin COVID-19 riski nedeniyle sağlık kuruluşlarına fiziken gelemeyen hastalarına online sağlık hizmeti sağlamaya başlamasıyla daha ciddi bir sorun haline geldi. Teletıp hizmeti sağlayan hastanelerin sayısındaki artış, aynı zamanda Bakanlık’ın da dikkatini çekti. Bunun sonucunda merakla beklenen Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Bakanlık tarafından hazırlanarak 10 Şubat 2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımladı.

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bakanlık tarafından uzaktan sağlık hizmeti bilgi sistemi altyapısı geliştirilecek veya buna yetki verilecektir ve sağlık kuruluşları; yazılı, sözlü veya görüntülü iletişimin sağlanması amacıyla bu sağlık hizmeti bilgi sistemini kullanacaklardır. Geliştirilmiş olan uzaktan sağlık hizmeti bilgi sistemi altyapısı, Bakanlık’ın veri tabanına tescil edilecektir.

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğine göre uzaktan sağlık hizmeti sağlamak isteyen sağlık kuruluşlarının, istenen belgelerle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) başvurarak faaliyet izni almaları gerekmektedir. Bakanlık, sağlık kuruluşlarının bilgi sistemi Bakanlık’ın veri tabanına tescil edilmiş ve başvurusu Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmuşsa, istenen izni vermektedir. Buna ek olarak Bakanlık, kendisine bağlı olan sağlık kuruluşlarına da re’sen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilecektir.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin kapsamına gelirsek, bu hizmetler; muayene, danışma, reçete yazımı, kan şekeri ve tansiyon takibi gibi klinik parametreler, sağlıklı yaşamı ve psikolojik sağlığı destekleyen hizmetlerin sağlanması, Bakanlık‘tan alınan faaliyet izni üzerine girişimsel veya cerrahi operasyon yapılması, endemik ve epidemik salgınlarda insanların sağlığının korunması, yaşlıların ve yüksek risk grubundaki kişilerin ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla sağlık durumlarının kontrol edilmesini isteyen kişilerin sağlık durumlarının izlenmesi gibi pek çok faaliyet içerebilecektir. Bunun yanında, uluslararası sağlık turizmi izin belgesi olan sağlık kuruluşları, ayrıca uluslararası bağlamda uzaktan sağlık hizmeti verebilecektir.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin sağlanması nezdinde hekim, hastayı uzmanlık alanı, sağlanan hizmetin kapsamı, uzaktan ve uygulamalı sağlık hizmetleri arasındaki farklar ve bilgi güvenliğiyle ilgili hususlar hakkında bilgilendirmelidir. Bu çerçevede, sağlık kuruluşları, hastanın kişisel ve sağlık verilerinin gizliliğinin korunmasından sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda, uzaktan sağlık hizmetleriyle ilgili işlem ve faaliyetler ilgili sağlık kuruluşu kayıt altına alınarak Bakanlık’ın veri tabanına gönderilecektir.

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olması, Türkiye’de sağlık hizmetleri endüstrisinin dijitalleşmesinde yeni bir devrin başlamasına öncülük edecektir. Bunun yanı sıra, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğin Meclis tarafından bir kanun olarak hazırlanması yerine Bakanlık tarafından yönetmelik olarak hazırlanmasının, yaşama hakkı ve sağlıklı yaşam hakkı gibi anayasal hakların yalnızca kanunla sınırlanabilmesi hususuyla çelişmesine ilişkin tartışmalar mevcuttur. Aynı zamanda, uzaktan sağlık hizmeti sağlanması ve farklı bakım seviyelerinde hizmet sağlayan sağlık kuruluşları çalışanlarına sağlanacak olan eğitim için gereken teknik altyapının nasıl standartlaştırılacağı hususunda halen Bakanlık tarafından bir kılavuz yayımlanmadığından Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğinin uygulanması bakımından endişeler bulunmaktadır. Her şeye rağmen, bu gelişme ile sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir hale geleceği tartışmasızdır ve bu, genel olarak toplum sağlığının gelişimi için çok önemli bir adımdır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.