Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

TÜRKPATENT’in Marka Başvurularında Kötüniyet Değerlendirmesine Işık Tutan DELPHI – DEPLHI Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) tarafından yakın tarihte verilen bir kararda, DELPHI ve DEPLHI markalarının benzer olduğuna, benzer mal ve hizmetleri kapsadıklarına ve itiraza konu DEPLHI marka başvurusunun kötüniyetli olduğuna karar verilmiştir. 27 Ağustos 2021 tarihinde, bir gerçek kişi, DEPLHI kelime markasının 01, 03 ve 04. sınıflarda tescili için marka başvurusunda bulunmuştur. Başvurunun Resmi Marka…»

NFT’lerin Hukuki Boyutu: NFT’ler Yalnız Değildir!

Rehberler -

1- NFT’lerin hukuki boyutundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle belirtmek gerekir ki henüz NFT’ler özelinde yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu kapsamda NTF’ler ile ilgili uyuşmazlıklarda hangi hukuk kurallarının uygulanacağı hususu tartışma konusudur. Bu sebeple, bu husustaki tespitler  hem ülkemizde hem de dünya genelinde uyuşmazlıkların görüldüğü mahkemeler tarafından, somut olayın özelliklerine göre ele alınmakta ve mevcut hukuki düzenlemelere göre yorum yoluyla…»

İptal Taleplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Görülmesi İçin Son 1 Yıl!

Bir yıldan az bir süre içerisinde, markalara karşı sunulan iptal taleplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”) tarafından incelenmesi yolundaki kanun hükmü yürürlüğe girecektir. Sınai haklar yıllarca 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile düzenlenmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) Türkiye'de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Markanın sona ermesi hallerinden olan markanın iptali prosedürü…»

Üç Boyutlu Tablet Kılıfı Şekli EUIPO'da Ayırt Edicilik Testini Geçemedi

Makaleler -

Gün geçtikçe ticaret hayatı ve piyasanın küçük ve orta ölçekli şirketler için olduğu kadar, büyük şirketler için de zorlayıcı olduğunu gözlemlemek mümkün… Bu konjonktürde şirketler, ürünlerine ve markalarına değer katmak için ciddi yatırımlar yaparak, sürekli büyüyen rekabetçi bir piyasada, yeni ve ilginç çözümler üretip pek çok ürün geliştirmekte ve sıradan ürün şekillerinden uzaklaşarak, markaları ile özdeşleşen ürünler yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni ve sıra dışı…»

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2023 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Asgari Ücret 2022 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 5.004 TL olup, 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 6.471 TL’ye yükseltilmiş idi. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 10.008 TL olarak güncellenmiştir. Asgari ücret, yaş, iş kolu ve…»

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğünde Gelişmeler

Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kaydolmaları gerekmektedir. Kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler, özel sektör açısından (i) yurtdışında yerleşik veri sorumluları, (ii) yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan veri sorumluları ve (iii) ana faaliyet konusu özel nitelikli…»

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayınlandı

Reklam Kurulu'nun 13.12.2022 tarihli ve 328 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” yayınlandı. Kılavuzun amacı; reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmaları konusunda reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek olarak…»

Türk Patent Hukukunda “Makullük” (plausibility) Kavramı ve Patent Hükümsüzlüğü Davalarındaki Yeri Hakkında Değerlendirmeler

6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bir patentin hükümsüzlük sebepleri, numerus clausus (sınırlı sayı) ilkesine göre sayılmıştır. Özellikle Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) tarafından çok sayıda değerlendirmeye konu olan ve son yıllarda akademik çevrelerde sıklıkla tartışılan “makullük” “plausibility” kavramı ise, Türkiye'de henüz herhangi bir yasal düzenleme kapsamında yer bulamamıştır. Öte yandan, hukuki bir terim olarak bu kavramı karşılayan Türkçe kelimenin ne…»

İlaç Fiyatlarına Uygulanan Avro Değeri %36,77 Arttırıldı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair 6546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Cumhurbaşkanlığı Kararı”) 14 Aralık 2022 tarihinde 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar’a eklenen geçici madde ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 10. maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi 2022 yılı için Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımı…»

AIPPI 2022 Patent Konu Sorusu: Teşhis Yöntemlerinin Patentlenebilirliği

Makaleler -

AIPPI 2022 Dünya Kongresi’nde, teşhise ilişkin buluşların patentlenebilirliği konusu ele alınmıştır.Katılımcı ülkelerin gruplarından toplam 36 Rapor alınmıştır. Konunun farklı yönlerine odaklanan çeşitli sorular tüm ulusal gruplar tarafından değerlendirilmiş, yanıtlanmıştır.Bu yanıtlara göre bazı konularda uzlaşılar sağlandığı dikkat çekmiştir. Teşhis amacı taşıyan bir cihaz ya da makine patentlenebilir olmalıdır. Teşhise yönelik olarak verileri işleyebilen ve tedavi…»

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Danıştay Kararı

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 16. maddesinin 12. fıkrası uyarınca hakemler, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) belirleyeceği esaslar çerçevesinde her yıl hakemlerin başvuracakları bilirkişi listesini…»

Alan Adı Formatındaki Marka Başvurularında Benzerlik ve Ayırt Edicilik Değerlendirmesi

Alan adları internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlardır. İnternet alan adları, en basit şekliyle, ikincil düzey alan adı ile jenerik üst düzey alan adlarından oluşmaktadır. Örneğin, www1 .turkpatent.gov.tr alan adındaki “gov” kısmı resmî kurumlar için verilen jenerik üst düzey alan adını, “turkpatent” kısmı ikincil düzey alan adını, “tr” uzantısı da ülke kodu üst düzey alan…»

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.

;